Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile içi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,Ailenin Tanımı ve İşlevi,Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Türk Toplumunda Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Aile İçi Etkileşim,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Aile kurumuna yönelik temel kavramları ve işlevlerini tartışır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Aile kurumunun işlevlerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Aile ile ilgili geliştirilen kuramları tartışır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Aile ile ilgili kuramları(yapısal-işlevsel kuram, sosyal çatışma kuramı, sembolik etkileşim kuramı, sosyal alışveriş kuramı, aile sistemleri kuramı, aile ekolojisi kuramı, feminist aile kuramı) açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Toplumsal değişim süreci ve aile kurumunun geçirdiği değişim arasındaki etkileşimi tartışır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Ülkemiz ve farklı kültürlerin aile kurumuna bakışı ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Aile bireyleri arasındaki etkileşimi ifade eder. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders tanıtımı ve giriş Ön hazırlık yok
2 Ailenin Tanımı ve İşlevi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Türk Toplumunda Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Farklı Kültürlerde Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Farklı Kültürlerde Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Aile İçi Etkileşim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Yorburg, B. (2002) Familiy Realities, A Global View, Pearson Education Inc., New Jersey. Boss, P.G., LaRossa, W.J., Schumm, W.R ve Steinmetz, S.K (Ed.) (1993) Sourcebook of Family Theories and Methods, A Contextual Approach. Plenum Press, New York. Ortaylı İ. (2001) Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul Sayıl, M, Yağmurlu, B. (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 3 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 8 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu