Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİNDE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin 3-6 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal duygusal ve dil gelişim özellikleri hakkında sahip oldukları bilgileri uygulamaya dökebilmeleri, gelişim özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu birikimi kullanarak bu yaş grubunda karşılaşılabilen gelişimsel gecikmeleri fark edip, uygun şekilde müdahale edebilme becerisi kazanmaları; ailelere, konuyla ilgili profesyonellere, kurum/kuruluşlara uygun şekilde danışmanlık verebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Temel Kavramlar,3-6 yaş arasındaki çocukların büyüme ve gelişim özellikleri,Çocuk gelişimine ekobiyogelişimsel bakış,Başvuru, görüşme ve değerlendirme basamakları,Değerlendirme bulgularının yorumlanması ve raporlama,Gelişim destek planı hazırlama,Gelişimin desteklenmesinde disiplinlerarası çalışma ve ailenin sürece dahil edilmesi,İletişim ve danışmanlık becerileri,Vaka inceleme,Vaka inceleme,Vaka inceleme,Vaka inceleme,Öğrenci Görüşleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3-6 yaş arasındaki çocukların gelişim özelliklerini açıklar. 1, 12 A, C
Başvuru, görüşme, değerlendirme basamaklarını açıklar. 1, 12 A, C
Değerlendirme bulgularını nasıl kullanacağını bilir. 1, 12 A, C
Gelişim hedefi belirler, uygun uygulamaları planlar, takip sürecini planlar. 1, 12 A, C
Çocuk gelişimci için gerekli becerileri kavrar. 1, 12 A, C
Vakaları açıklar, analiz edebilir. 1, 12 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
2 Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
3 3-6 yaş arasındaki çocukların büyüme ve gelişim özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
4 Çocuk gelişimine ekobiyogelişimsel bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
5 Başvuru, görüşme ve değerlendirme basamakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
6 Değerlendirme bulgularının yorumlanması ve raporlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
7 Gelişim destek planı hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
8 Gelişimin desteklenmesinde disiplinlerarası çalışma ve ailenin sürece dahil edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
9 İletişim ve danışmanlık becerileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
10 Vaka inceleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
11 Vaka inceleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
12 Vaka inceleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
13 Vaka inceleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
14 Öğrenci Görüşleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
Kaynaklar
1. Melek Er Sabuncuoğku. Nobel Akademik Yayıncılık. Çocuk Tanıma ve Problem Çözme Aracı Olarak ICF. 2. Zero to Three. Nobel Akademik Yayıncılık. DC:0-5 Erken Çocukluk ve Bebeklik Dönemindeki Gelişimsel ve Ruhsal bozuklukların Tanısal Sınıflandırılması. 3. Thomas Gordon. Profil Kitap Yayıncılık. Etkili Anne Baba Eğitimi. 4. Birgül Bayoğlu. MN Medikal ve Nobel Tıp Kitabevi. Gelişimsel Destek Planı. 5. Nilgün Baysal Metin, Bahar Güçiz Doğan. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Erken Müdahalede İlk Aşama: Tanılama. 6. Pınar Bayhan. Hedef Yayıncılık. Erken Müdahale. 7. İlgi Ertem Öztürk. Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı. Gelişimsel Pediatri Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi. 8. Virginia Axline. Panama Yayınları. Benliğini Arayan Çocuk.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu