Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Erken Çocukluk dönemindeki belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olması bu yaklaşımlarla ilgili ilke, kavram ve uygulamaları ayrıntılı analiz edebilme ve Türkiye için bu yaklaşımların uygulanabilirliği konularında yorumlama ve uygulama yeterliliğine sahip olunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, tanıtım ,Head start Yaklaşımı ,Head start Yaklaşımı,Montessori Yaklaşımı ,Montessori Yaklaşımı ,High Scope Yaklaşımı ,High Scope Yaklaşımı ,Regio Emillia Yaklaşımı ,Regio Emillia Yaklaşımı ,Orff Yaklaşımı ,Orff Yaklaşımı-Uygulama ,Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması ,Proje Sunumları ,Proje Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımların Türkiye için uygulanabilirliği konusunda yorumlama yeterliliğine sahip olur. 1, 3 D
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımları ile ilgili ilke, kavram ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. 1, 3 D
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımları kullanarak analiz ve sentez yaparak eklektik bir yaklaşım oluşturabilme becerisine sahip olur. 1, 3 D
Erken çocukluk dönemindeki temel yaklaşımların Dünyadaki uygulamaları hakkında bilgi sahip olur. 1, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanıtım Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2 Head start Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3 Head start Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
4 Montessori Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
5 Montessori Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
6 High Scope Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
7 High Scope Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
8 Regio Emillia Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
9 Regio Emillia Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10 Orff Yaklaşımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11 Orff Yaklaşımı-Uygulama Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12 Tüm yaklaşımları genel değerlendirme- küçük grup çalışması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13 Proje Sunumları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14 Proje Sunumları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynaklar
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu