Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ 2+4 4 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelişimsel değerlendirme ve gözlem tekniklerini öğrenmek ,uygulayabilmek ve kanıta dayalı yorumlayabilmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı,Gözlem tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri; gözlem verilerini derlemenin ana hatları, sınıf çalışması,Doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre kayıtları, zaman örneklemi.,Olay örneklemi, tanımı, uygulama,Planlanmış aktivite listeleri, basit katılım çizelgeleri, tanımı, uygulaması, Örnek kayıt sunumu,Uygulama (süre kaydı, zaman örneklemi, olay örneklemi),Uygulama sunumları, tartışma,Portfolio, indirekt gözlemler,Anektodal kayıt, kontrol listeleri, oran skalası,Uygulama (anektodal kayıt),Uygulama sunumları, tartışma,Ödev Sunumları,Ödev Sunumları,Ödev Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Değerlendirmenin tanımı, çeşitleri ile ilgili bilgileri kazanır. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Değerlendirme çeşitlerinden gözlemler ve ayrıntılarını açıklayıp anlar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Gözlem çeşitlerinin tekniklerini uygulayıp sonuçlarını yorumlar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların değerlendirmeleri için, gözlem tekniklerini kullanarak uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterliliğe sahip olur. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Ön hazırlık yok
2 Gözlem tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri; gözlem verilerini derlemenin ana hatları, sınıf çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre kayıtları, zaman örneklemi. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Olay örneklemi, tanımı, uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Planlanmış aktivite listeleri, basit katılım çizelgeleri, tanımı, uygulaması, Örnek kayıt sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Uygulama (süre kaydı, zaman örneklemi, olay örneklemi) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Uygulama sunumları, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Portfolio, indirekt gözlemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Anektodal kayıt, kontrol listeleri, oran skalası Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Uygulama (anektodal kayıt) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Uygulama sunumları, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Bayhan, P. (2013). Erken Çocuklukta Değerlendirme, Morpa, İstanbul. Slentz, K.L. (2008). Assessment in early childhood. In Davidson C(Eds.),Guide to Assessment in Early Childhood. Washington DC: Washington State Office of Superintendent of Public Instruction. Banta, T.W. (2003). Portfolio Assessment: Uses, Cases, Scoring and Impact, San Franciso CA: Jossey-Bass Bracken, B.A.,&Nagle, R.J. (2007). Psychoeducational Assessment of Preschool Children.New Jersey: Lewrence Erlbaum Accociates,Inc. Hebert, E.A. (2001). The Power for portfolio what children can teach us about learning and assessment. San Francisco: Jossey- Bass. The National Academies (2008, October). Early childhood assessment:What, Why, and How.Raport Brief.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu