Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİNDE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin 3-6 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal duygusal ve dil gelişim özellikleri hakkında sahip oldukları bilgileri uygulamaya dökebilmeleri, gelişim özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu birikimi kullanarak bu yaş grubunda karşılaşılabilen gelişimsel gecikmeleri fark edip, uygun şekilde müdahale edebilme becerisi kazanmaları; ailelere, konuyla ilgili profesyonellere, kurum/kuruluşlara uygun şekilde danışmanlık verebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 3-6 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişimi,3-6 yaş çocuğunun sosyal duygusal ve kişilik gelişimi,3-6 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi,3-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerine yönelik sınıf içi uygulama,3-6 yaş grubu çocukların fiziksel büyüme ve motor gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, ev içinde, açık alanda ve kurumda uygun çevre düzenlemesi .,3-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri, tek ebeveynlilik.,3-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, anne baba tutumları, evlat edinilmiş çocuklar, engelli kardeşe sahip olma,3-6 yaş grubu çocukların bilişsel ve dil gelişimi ilgili gereksinimleri, çift dillilik, engellilik, çevre yoksunluğu, engelli ebeveyne sahip olma.,Vaka Çalışması,3-6 yaş çocuğuna yönelik; eğitimcilerin eğitimi,3-6 yaş çocuğuna yönelik; toplum ve medyanın bilinçlendirilmesi,3-6 yaş çocuğuna yönelik; Aile eğitimi,Proje Sunumu,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3-6 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim, sosyal duygusal ve kişilik gelişimi, bilişsel ve dil gelişimi konusundaki bilgilerini uygulamaya dökebilecek çocukların gelişimleriyle ilgili gereksinimlerini göz önüne alarak, ev içinde, açık alanda ve kurumda uygun çevre düzenlemesi yapabilecektir 1, 12, 7 A, C
Aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri, tek ebeveynlilik, anne baba tutumları, evlat edinilmiş çocuklar, engelli kardeşe sahip olma, çift dillilik, engellilik, çevre yoksunluğu, engelli ebeveyne sahip olma konularında genel bilgi düzeyine sahip olacaktır. 1, 12, 7 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 3-6 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
2 3-6 yaş çocuğunun sosyal duygusal ve kişilik gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
3 3-6 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
4 3-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerine yönelik sınıf içi uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
5 3-6 yaş grubu çocukların fiziksel büyüme ve motor gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, ev içinde, açık alanda ve kurumda uygun çevre düzenlemesi . Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
6 3-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri, tek ebeveynlilik. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
7 3-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, anne baba tutumları, evlat edinilmiş çocuklar, engelli kardeşe sahip olma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
8 3-6 yaş grubu çocukların bilişsel ve dil gelişimi ilgili gereksinimleri, çift dillilik, engellilik, çevre yoksunluğu, engelli ebeveyne sahip olma. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
9 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
10 3-6 yaş çocuğuna yönelik; eğitimcilerin eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
11 3-6 yaş çocuğuna yönelik; toplum ve medyanın bilinçlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
12 3-6 yaş çocuğuna yönelik; Aile eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
13 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılır.
Kaynaklar
1. Owens, Karen B. (2002), Child and Adolescent Development, Wadsworth, USA. 2. Berger, Kathleen Stassen. (2004), The Developing Person, Through the Life Span, Sith Ed., Worth Publishers, USA. 3. Santrock, John W.(1998), Child Development, Eighth Ed., Mc-Graw Hill, USA. 4. Thomas, R. Murray. (2005), Comparing Theories of Child Development, sixth Ed., Wadsworth, USA. 5. Mussen, Paul Henry; Conger, John Janeway; Kagan,Jerome; Huston, Aletha Carol. (1990). Child Development and Personality, Seventh Ed., Harper Collins Publishers, USA. 6. Bergen, Doris. (2007), Human Development, Traditional and Contemporary Theories, Pearson Prentice Hill, USA. 7. Bayhan, P.; Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Morpa Yayın Evi, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu