Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KALİTE MÜHENDİSLİĞİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı: 1. Kalite kavramının tartışılması; 2. Kalite felsefesinin, kalite güvence ve kontrol sistemlerinin ve uygulamasının anlaşılması; ISO 9000 serisi standardların bir organizasyona uygulanmasında sistematiğin incelenmesi; kaliteyi arttırmak için ürün, yöntem ve insan performansı hakkında bilgilerin verilmesi; 3. (tasarım dahil olmak üzere) yüksek kalitede üretim yapabilmek için gerekli kalite araç ve yöntemlerinin verimli kullanımlarının açıklanması; 4. Yedi temel kalite yönetim aracı ve tekniklerine ait prensiplerin anlaşılması, sonuçların yorumlanması; 5. Kalite stratejileri ve kalite geliştirme yöntemlerinin prensipleri hakkında temel bilginin sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalite kavramı ve felsefesi,Mühendislik ve kalite, TKY'nin prensipleri, TKY'nin gelişimi, TKY'nin liderleri,Liderlik prensipleri, iletişim, organizasyon, iletişim becerileri, vizyon, misyon, strateji,Kalite sistemlerinin eleman ve dokumanları, kalite maaliyeti,veri toplama, örnekleme, istatistiksel proses kontrol,istatistiksel proses kontrol (kontrol kartları: X-R, X-S),İstatistiksel proses kontrol (np, p, c, u kartları),Kalite özelliklerini tasarlama, kalite araçları (akış şeması, pareto analizi, sebep-sonuç analizi, histogram, saçılım diyagramları),kalite yönetim ve planlama araçları (afinite ilişkilendirme, ağaç, matriks, ilişki diyagramları, kritik durum analizleri),Kalite teknikleri (kıyaslama, beyin fırtınası, hedef analizi, hata modu ve etki analizi),Kalite teknikleri (kalite evleri, deneysel tasarım),Sürekli gelişim teknikleri (TKY, Kaizen),Sürekli gelişim teknikleri (6 sigma, DAMIC, SWOT, Deming çevrimi),Öğrenci sene sonu sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 8 A, C, D
1. Kalite ve kalite yönetimine dair temel kavramların tanımlarını ve kalitenin mühendislik uygulamalarındaki gelişim sürecini anlamak 2. İstatistiksel araçları kullanarak kalite verisini özetleyip çıkarımlar yapmak 3. Mühendislik uygulamaları için uygun kalite araç ve tekniklerini seçmek; kalite gözetimi ve iyileştirmesi için kontrol grafikleri hazırlayıp bunları yorumlamak; 4. İstatistik, kabul örneklemesi ve proses kontrol hakkında bilgi sahibi olup mühendislik uygulamalarında yüksek kaliteli üretim içi bu bilgileri kullanmak 5. Ürün tasarımı ve süreç performansını arttırmaya yönelik deneyler tasarlayarak takım halinde araştıma yapmak, bilimsel rapor yazmak ve sonuçları sunmak.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı ve felsefesi
2 Mühendislik ve kalite, TKY'nin prensipleri, TKY'nin gelişimi, TKY'nin liderleri
3 Liderlik prensipleri, iletişim, organizasyon, iletişim becerileri, vizyon, misyon, strateji
4 Kalite sistemlerinin eleman ve dokumanları, kalite maaliyeti
5 veri toplama, örnekleme, istatistiksel proses kontrol
6 istatistiksel proses kontrol (kontrol kartları: X-R, X-S)
7 İstatistiksel proses kontrol (np, p, c, u kartları)
8 Kalite özelliklerini tasarlama, kalite araçları (akış şeması, pareto analizi, sebep-sonuç analizi, histogram, saçılım diyagramları)
9 kalite yönetim ve planlama araçları (afinite ilişkilendirme, ağaç, matriks, ilişki diyagramları, kritik durum analizleri)
10 Kalite teknikleri (kıyaslama, beyin fırtınası, hedef analizi, hata modu ve etki analizi)
11 Kalite teknikleri (kalite evleri, deneysel tasarım)
12 Sürekli gelişim teknikleri (TKY, Kaizen)
13 Sürekli gelişim teknikleri (6 sigma, DAMIC, SWOT, Deming çevrimi)
14 Öğrenci sene sonu sunumları
Kaynaklar
D.C.S. Summers, Quality, 2nd Edition Prentice Hall Inc 2000 ISBN 0-13-099924-5 D.C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition John Wiley and Sons Singapore Ltd, 2013, ISBN 978-1-118-32257-4 M. Zahiri, Total Quality Management for Engineers, Woodhead Pıblishing, 1991 ISBN 9781855730243 G.P. kanji, M. Asher 100 Method for Total Quality Management SAGE publications Ltd, 1996 ISBN 0803977476

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 1 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu