Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL KİMYA 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gu?z döneminde açılan bu derste öğrencilerin temel kimya bilgilerinin detaylandırılarak gu?çlendirilmesi hedeflenmektedir. Madde, atom, kimyasal bileşik ve reaksiyonların ifade edilmesi gibi temel konularla başlayan dönem, ideal gaz kanunu, atomik spektrum ve kuantum teorisinin irdelenmesi ile devam edecektir. Sonrasında, periyodik tablo ve özellikler, kimyasal bağ teorileri, moleküller arası etkileşimler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, kimyasal denge ve asitler ve bazlar gibi konular etraflıca tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Madde, Atom ve Atom Teorileri,Kimyasal Bileşikler,Kimyasal Reaksiyonlar,Sulu Çözelti Reaksiyonlarina Giriş,Gazlar,Termokimya,Atomun Elektron Yapısı,Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler,Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar,Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları,Moleku?ller Arası Kuvvetler,Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri,Kimyasal Denge,Asit ve Bazlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kimyanın temel kavramlarını gu?ncel halleri ile tekrar eder 1, 13, 14, 15 A, C, E
2) Kimyasal bileşikleri tanır ve reaksiyonlarını ve bileşiğin reaksiyondaki rolünü tahmin eder 1, 13, 14, 15 A, C
3) Gaz kanunlarını değerlendirir 1, 13, 14, 15 A, C
4) Atom ve moleküller arası etkileşimleri tanır. 1, 13, 14, 15 A, C
5) Çözelti özelliklerini ve bileşenlerini değerlendirir 1, 13, 14, 15 A, C
7) Temel kimya kavramlarını test eder ve deney yapar 1, 13, 14, 15 A, C
8) Deney sonuçlarını du?zenler, tartışır ve analiz eder, sonuçları kendi cümleleri ile rapor olarak ifade eder. 1, 13, 14, 15 C, E
6) Kimyasal reaksiyonların sıcaklık, ısı ve iş iliskisini tahmin eder 1, 13, 14, 15 A, C
9) Bağ kuramlarını değerlendirir 1, 14, 15 A, C
11)Asit-baz reaksiyonlarını tanır 1, 13 A, C
10) Kimyasal denge koşullarını değerlendirir 1, 13, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Madde, Atom ve Atom Teorileri
2 Kimyasal Bileşikler
3 Kimyasal Reaksiyonlar
4 Sulu Çözelti Reaksiyonlarina Giriş
5 Gazlar
6 Termokimya
7 Atomun Elektron Yapısı
8 Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler
9 Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar
10 Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları
11 Moleku?ller Arası Kuvvetler
12 Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
13 Kimyasal Denge
14 Asit ve Bazlar
Kaynaklar
General Chemistry Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci, 11th edition)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 6 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu