Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nimetullah YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin akademik ve mühendislik meslek İngilizce yazma, okuma ve sunum becerilerini geliştirmek, dersin temel amacıdır. Lisans öğrencilerini ilerideki akademik veya mühendislik kariyerlerine hazırlamaya yönelik, mesleki İngilizceyi pratikte kullanabilmelerini sağlayacak çalışmaları içerir.
Dersin İçeriği Bu ders; Akademik İletişim Becerilerine Giriş,Mühendislikte Akademik Stil ve Kelime Hazinesi,Akademik Yazıda Cümle ve İfade Yapıları,Akademik Yazılarda Örgütsel Yapı,Paragraf Yapıları,Yazmaya Başlamadan Önceki Adımlar,Akademik Yazıda Kaynakçaların Önemi: İntihalden Kaçınmak,Laboratuvar Raporları Nasıl Yazılmalı?,Etkileyici Yazma: İçerik ve Stil,Makale Yazma,Sunum Becerileri: Temel Teknikler,Sunum Becerileri: Mühendislikte Verilerin Sunumu,Sunum Becerileri: Gruplu Uygulamalar,Mühendislik Alanındaki Dergi ve Konferans Makalelerinin Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Okudukları metinlerdeki fikirlere dayanarak kişisel yorumlarını yazılı ve sözlü olarak beyan edebilme, 10, 18, 19, 2, 3, 8
Bilmediği mesleki kelimeleri tahmin edebilme, öğrenme ve yeni kelimeleri kullanabilme, 1, 4 A
Akademik metinlerin yapısını bilme, 1, 2, 6 A
Laboratuvar raporları, resmi yazılar ve araştırma makaleleri gibi çeşitli akademik metinleri algılama ve ayırt etme, 1, 2 A
Niteliklerine uygun akademik yazılar kaleme alabilme, 12, 4 C
Atıf yapabilme (alıntı, özet ve açımlama) 1, 4 A
Akademik İngilizce metinleri daha hızlı ve kolay algılama ve analiz etme 1, 2
Yazılı ve sözlü bildirilerin akademik ingilizce seviyelerini değerlendirebilme, 10, 2, 3, 4, 8 B
Akademik sunumlar hazırlayıp sunabilme 11, 3, 6
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Akademik İletişim Becerilerine Giriş
2 Mühendislikte Akademik Stil ve Kelime Hazinesi
3 Akademik Yazıda Cümle ve İfade Yapıları
4 Akademik Yazılarda Örgütsel Yapı
5 Paragraf Yapıları
6 Yazmaya Başlamadan Önceki Adımlar
7 Akademik Yazıda Kaynakçaların Önemi: İntihalden Kaçınmak
8 Laboratuvar Raporları Nasıl Yazılmalı?
9 Etkileyici Yazma: İçerik ve Stil
10 Makale Yazma
11 Sunum Becerileri: Temel Teknikler
12 Sunum Becerileri: Mühendislikte Verilerin Sunumu
13 Sunum Becerileri: Gruplu Uygulamalar
14 Mühendislik Alanındaki Dergi ve Konferans Makalelerinin Analizi
Kaynaklar
Öğretim elemanının derlediği çeşitli kaynaklı ders materyaller
Bailey, S. (2006), Academic Writing, A Handbook for International Students, Second edition, Routledge (Taylor & Francis Group) Swales,J.M.,&Feak,C.B (2004), Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills (2ndEds). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Hinkel, E. (2003) Teaching Academic ESL Writing: Practical Techniques in Vocabulary and Grammar (ESL & Applied Linguistics Professional Series), 1st Edition, Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 2 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu