Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Biyo-istatistik Stokastik Proses
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Olasılık ve Rassal Değişkenler dersi mühendislik lisans ikinci sınıf (Bilgisayar mühendisliği için 3. sınıf) için olasılık ve rassal değişkenler konusu için bir giriş dersidir. Ders başlangıçta istatistik ve olasılık arasındaki temel farkları ortaya koyduktan sonra, olasılık kavramlarına yoğunlaşır. Olasılık aksiyomları, olasılık yoğunluk fonksiyonları, ortak yoğunluk fonksiyonları, rassal değişkenler ile bunlarla ilgili hususlar dönem boyunca derslerde işlenir. Ders yoğun bir şekilde ödevlerde benzetimler kullanarak teorinin benzetimlerle gerçekleşmesini de amaç edinmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe giriş,Temel Olasılık,Şartlı Olasılık,Kesikli rassal değişkenler,Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. ,Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri ,Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam),Sınav Haftası,Sürekli dağılımlar,Çoklu kesikli rassal değişkenler,Çoklu sürekli rassal değişkenler,Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Basit olasılık olayların matematiksel olarak modellenmesi. 1, 15, 2, 9 A, C
2 Verilen bir olay uzayı için, bu uzaydan oluşan olayların olasılıklarının belirlenmesi, ve rassal değişken modellemesi ile beklenen değerin, standart sapmanın, ve koşullu olasılığın hesaplanması. 1, 15, 2, 9 A, C
3 Kesik ve sürekli rassal değişkenler için matematik modellerinin geliştirilmesi. 1, 15, 2, 9 A, C
4 En çok kullanılan olasılık dağılımlarının hangi durumlar için kullanılacağının anlaşılması ve bunların diğer ilgili fonksiyon ve parametrelerinin bulunması. 1, 15, 2, 9 A, C
5 Birçok rassal değişkene bağlı yeni bir rassal değişkeni modelleme, bunların ortak olasılık yoğunluk fonksiyonun, koşullu olasılık fonksiyonlarının, ve rassal değişkenlerin dönüşümlerinin tek ve iki boyutta elde edilmesi. 1, 15, 2, 9 A, C
6. Olasılık problemlerinin benzetimlerini gerçekleştirebilme. 1, 15, 2, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe giriş Ders çizelgesi, Ders Kitabı 1- Bölüm 1, Ders Kitabı 2, Bölüm 1 ve 2
2 Temel Olasılık Ders kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 3
3 Şartlı Olasılık Ders kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 4
4 Kesikli rassal değişkenler Ders kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 5
5 Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. Ders kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 6
6 Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri Ders kitabı 1-Bölüm 4 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 10
7 Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam) Ders Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 10
8 Sınav Haftası 8. haftaya kadar olan tüm dersler
9 Sürekli dağılımlar Ders Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 11
10 Çoklu kesikli rassal değişkenler Ders Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 7
11 Çoklu sürekli rassal değişkenler Ders Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 12
12 Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonu Ders Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 8
13 Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu Ders Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
14 Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu Ders Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
Kaynaklar
1. Applied Statistics and Probability for Engineers, Sixth Edition, Douglas C. Montgomery and George C. Runger, ISBN : 13 9781118539712 2. Intuitive Probability and Random Processes Using MatLab - Steven M. Kay, 2016, ISBN-13: 978-0-387-24157-9
1) A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Mc Graw Hill, 1984. 2) Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, Prentice Hall, Third Edition, 2008. 3) A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill , Third Edition,1991

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 20 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 196
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu