Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSTATİSTİK I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin araştırma çalışmalarının mantığını ve araştırma çalışmalarında istatistiksel analizin önemini anlaması ve bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar ,Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler ,Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler ,Merkezi Eğilim Ölçüleri ,Değişkenlik Ölçüleri ,Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması ,İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon ,Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar ,Ayrık Olasılık Dağılımları ,Sürekli Olasılık Dağılımları ,Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini ,Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı,Güven Aralıkları ,Anakütle Oranları için Güven Aralıkları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir 1, 2, 4 A
1.1 İstatistiğin iki dalı arasındaki farkı ayırt eder
1.2 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler
1.3 Gözlemsel bir çalışma ile deneysel bir çalışma arasındaki farkı açıklar
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir 1, 2, 4 A
2.1 Nitel ve nicel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları, daire dilimi grafikleri ve histogramlar yoluyla özetler
2.2 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler
2.3 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir 1, 2, 4 A
3.1 Koşullu dağılımdaki değişimi kullanarak iki değişkenli tablolardaki ilişkiyi tanımlar
3.2 Serpilme diyagramlarını yorumlar
3.3 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir 1, 2, 4 A
4.1. Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak bir olayın olasılığını hesaplar.
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar
4.3 Bir olayın koşullu olasılığını hesaplar
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini anlatabilecektir 1, 2, 4 A
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar
5.2 Bir eğri altındaki alanı olasılık terimleri ile açıklar
5.3 En yaygın olasılık dağılımlarını tanır ve kullanım yerlerini bilir
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir 1, 2, 4 A
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını kullanır
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar
7. Kestirimin mantığını ve bu süreçte örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir 1, 2, 4 A
7.1 Anakütle ortalaması için z istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
7.2 t tablosunu kullanır
7.3 Bir anakütle ortalaması için t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
2 Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
3 Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri
5 Değişkenlik Ölçüleri
6 Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
7 İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
8 Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
9 Ayrık Olasılık Dağılımları
10 Sürekli Olasılık Dağılımları
11 Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
12 Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı
13 Güven Aralıkları
14 Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
Kaynaklar
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2] Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell, Emily S. Murphree, James B. Orris (2013), İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2011), Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu