Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mehmet Saim AŞCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hukuki düzenlemelerle, uygulamaya yönelik bilgilerin öğrenilmesi, işçilerin mesleki örgütlenmeleri olarak sendikaların kurulması, faaliyetleri, toplu iş sözleşmesinin yapılması ve içeriği ile sosyal güvenlik sistemi içerisindeki primli rejimin öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları.
İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları.
İş Kanunu'nun kapsamı.,İş Sözleşmesi Kavramı.
İş Sözleşmesinin Kurulması.,İş Sözleşmesinin Türleri.,İş sözleşmesinden doğan borçlar.,İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.
İş güvencesi ve işe iade davaları.,Çalışma Süreleri,İş sözleşmesinden doğan borçlar,Dinlenme ve tatil hakları.,İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları.
Kıdem ve ihbar tazminatları.,Sendikacılığın gelişimi, Sendika özgürlüğü ve hakkı.
İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişi, sona ermesi ve hükümleri.,Toplu iş sözleşmesinin özellikleri, yapılması ve hükümleri.
Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, değiştirilmesi ve sona ermesi.
Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.,Arabuluculuk, grev ve lokavt, grev yasakları ve erteleme.
Kanundışı grev ve lokavt.
Toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma ve özel hakeme başvurma.,Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri.
Sosyal sigortalar ve unsurları.
Sosyal sigortalar kanunu, özellikleri ve taraflara yüklediği yükümlülükler.,Sosyal sigorta kolları.
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları.
İşsizlik sigortası.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;1, 2, 3, 4A
1. İş Hukukunun temel kavramlarını, ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirebilecektir.1, 2, 3, 4A
1.1. İşçi, memur, serbest çalışan ile çıkar ve stajyer kavramları arasındaki farkı ayırt eder.1, 2, 3, 4A
1.2. İşyeri ve işletme kavramları ile asıl işveren – alt işveren (taşeron) kavramlarını açıklar.1, 2, 3, 4A
1.3. İş sözleşmesinin kurulması, türleri, içeriği ve sona ermesini, geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.1, 2, 3, 4A
2. İşverenin ve işçinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilecektir.1, 2, 3, 4A
2.1. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.1, 2, 3, 4A
2.2. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları listeler.1, 2, 3, 4A
2.3. İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar.1, 2, 3, 4A
3. Sendika ve konfederasyonların kurulması, faaliyetleri, üyelik, üyelikten ayrılmayı açıklayabilecektir.1, 2, 3, 4A
3.1. Toplu iş sözleşmesinin yapılmasını, yetkili sendikanın belirlenmesini, toplu iş sözleşmesinden kimlerin hangi koşullarla yararlanabileceğini, grev ve lokavt kavramlarını sıralar.1, 2, 3, 4A
3.2. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklar.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları.
İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları.
İş Kanunu'nun kapsamı.
2İş Sözleşmesi Kavramı.
İş Sözleşmesinin Kurulması.
3İş Sözleşmesinin Türleri.
4İş sözleşmesinden doğan borçlar.
5İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.
İş güvencesi ve işe iade davaları.
6Çalışma Süreleri
7İş sözleşmesinden doğan borçlar
8Dinlenme ve tatil hakları.
9İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları.
Kıdem ve ihbar tazminatları.
10Sendikacılığın gelişimi, Sendika özgürlüğü ve hakkı.
İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişi, sona ermesi ve hükümleri.
11Toplu iş sözleşmesinin özellikleri, yapılması ve hükümleri.
Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, değiştirilmesi ve sona ermesi.
Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.
12Arabuluculuk, grev ve lokavt, grev yasakları ve erteleme.
Kanundışı grev ve lokavt.
Toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma ve özel hakeme başvurma.
13Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri.
Sosyal sigortalar ve unsurları.
Sosyal sigortalar kanunu, özellikleri ve taraflara yüklediği yükümlülükler.
14Sosyal sigorta kolları.
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları.
İşsizlik sigortası.
Kaynak
1- ÇELİK Nuri/CANİKLİOĞLU Nurşen/CANBOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 33. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2020. 2- SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 19. Yenilenmiş Baskı, İstanbul 2020. 3- ASTARLI Muhittin/ BAYSAL Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2020. 4- EYRENCİ Öner/ TAŞKENT Savaş/ ULUCAN Devrim/ BASKAN Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. 5- EKMEKÇİ Ömer/ YİĞİT Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul 2020. 6- TUNCAY A. Can/ SAVAŞ KUTSAL Burcu, Toplu İş Hukuku, 7. Bası, 2019. 7- ŞAHLANAN Fevzi, Toplu İş Hukuku, İstanbul 2020. 8- EKMEKÇİ Ömer, Toplu İş Hukuku Dersleri, 3. Bası, İstanbul 2021. 9- GÜZEL Ali/OKUR A.Rıza/CANİKLİOĞLU Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 18. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2020. 10- TUNCAY A. Can/ EKMEKÇİ Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 20. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2019. 11- NAZLI Seçkin, Anayasanın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna Etkileri, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu