Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerin finansal raporlamaları ve mali tablo işlemleri için gerekli olan temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir. 1, 15, 2, 3 A, E
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır. 1, 15, 2, 3 A, E
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır. 1, 15, 2, 3 A, E
1.3. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklar. 1, 15, 2, 3 A, E
1.4. Muhasebenin türlerini anlatır. 1, 15, 2, 3 A, E
1.5. Mali tablo kullanıcılarını açıklar. 1, 15, 2, 3 A, E
1.6. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder. 1, 15, 2, 3 A, E
2. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir. 1, 15, 2, 3 A, E
2.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar. 1, 15, 2, 3 A, E
2.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır. 1, 15, 2, 3 A, E
2.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular. 1, 15, 2, 3 A, E
2.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar. 1, 15, 2, 3 A, E
3. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir. 1, 15, 2, 3 A, E
3.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir. 1, 15, 2, 3 E
3.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar. 1, 15, 2, 3 A, E
3.3. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır. 1, 15, 2, 3 A, E
3.4. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir. 1, 15, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler
2 Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı
3 Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
4 İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler
5 Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları
6 Stok hareketlerini izleme yöntemleri
7 Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
8 Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri
9 Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları
10 Gelir ve gider tahakkukları
11 Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları
12 Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)
13 Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)
14 Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi
Kaynaklar
Accounting Principles, Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Wiley , Ders Notları
Fundamental Accounting Principles, John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta, McGraw-Hill Principles of Financial Accounting, Can Şımga Muğan , Nazlı Hoşal Akman, Gazi Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu