Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRATEJİK YÖNETİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Introduction to Business, Management and Organization
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilere stratejik düşünme, araştırma, analiz etme ve yorumlama perspektifi kazandırmanın yanısıra, işletmelerin rekabetçi yapılarını sağlayabilmeleri/koruyabilmeleri için temel araçlardan biri olan stratejik yönetimle ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş,Dış Çevre Analizi : Genel Çevre,İç Çevre (İşletme) Analizi,Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler,Temel ve Kurumsal Stratejiler,Rekabet (İş Birimi) Stratejileri,Fonksiyonel Stratejiler,Küresel Stratejiler,Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar,Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı,Stratejik Değerlendirme ve Kontrol,Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak,Stratejik Liderlik,Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Stratejik düşünme ve stratejik planlamanın aşamalarını tanımlar.
1.2. Stratejik yönetimde liderliğin öneminin anlar.
1.3. Stratejik Yönetimin yararlarını ve başarısızlık nedenlerini açıklar.
2. Stratejik yönetim sürecini ve unsurlarını açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
2.1. Strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirme evrelerini tanımlar.
2.2. Stratejik yönetim sürecini kavrar ve etkinliğini açıklar.
2.3. Vizyon ve misyonun nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
3. İşletmelerin iç ve dış çevrelerini analiz edebilecektir. 1, 18, 2, 3 A
3.1. İşletmelerin iç ve dış çevreleri ile ilgili sorunları kavrar ve çözüm üretir.
3.2. Dış çevre analizinde kullanılan yöntemleri tanımlar.
3.3. Temel yetkinlikler, Değer zinciri ve SWOT analizlerini yapar ve sonuçlarını değerlendirir.
4. Stratejik yönetim, örgüt yapısı ve insan kaynakları ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
4.1. Farklı örgüt yapılarını ve stratejik yönetim açısından önemini açıklar.
4.2. Stratejik yönetim açısından İnsan kaynaklarının önemini tanımlar.
4.3. Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarını açıklar.
4.4. İnsan kaynakları stratejileri ile örgüt stratejilerinin nasıl bütünleştirilebileceğini açıklar.
5. Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejileri açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
5.1. Temel kurumsal stratejilerin neler olduğunu tanımlar.
5.2. Kurumsal stratejilerin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
5.3. Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejiler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi tanımlar.
6. Stratejilerin uygulanması ve bu çerçevede kaynakların ne şekilde dağıtılması gerektiğini açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
6.1. Strateji uygulama modelleri ve değişkenlerini açıklar.
6.2. Strateji uygulamasında örgütsel yapı ve sistemlerin rolünü tanımlar.
6.3. Stratejilerin çalışanların becerilerine ne şekilde uyarlanacağını açıklar.
7. Stratejilerin ne şekilde kontrol edilip, değerlendirilebileceğini açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3
7.1. Stratejilerin değerlendirme sürecini açıklar.
7.2. Etkin bir değerlendirme sisteminin özelliklerini tanımlar.
8. Stratejik yönetim açısından kurumsal yönetişim, sosyal sorumluluk ve iş etiği uygulamalarının önemini açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3
8.1. Kurumsal yönetişimin teorik altyapısını, amacı ve faydalarını, içsel ve dışsal mekanizmaları ile modellerini açıklar.
8.2. İşletmelerde sosyal sorumluluk stratejilerini tanımlar.
8.3. Etik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasını açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş
2 Dış Çevre Analizi : Genel Çevre
3 İç Çevre (İşletme) Analizi
4 Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler
5 Temel ve Kurumsal Stratejiler
6 Rekabet (İş Birimi) Stratejileri
7 Fonksiyonel Stratejiler
8 Küresel Stratejiler
9 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar
10 Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı
11 Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
12 Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak
13 Stratejik Liderlik
14 Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik
Kaynaklar
Foundations of Strategy. Robert M. Grant& Judith Jordan. 2014. Strategy Management.: Formulation, Implementation and Control. John A. Pearce , Richard B. Robinson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 3 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu