Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSTATİSTİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi Verenler Arş.Gör. Recep ÖZSÜRÜNÇ, Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; İstatistik İle İlgili Genel Kavramlar,Frekans Dağılımları,Frekans Dağılımları İle İlgili Problem Çözümü,Olasılığa Giriş,Olasılık (Detaylı Analiz),Hipotez Testlerine Giriş,Hipotez Testinin Detayları,Hipotez Testine Yönelik Örnek Problem Çözümü,Korelasyon Analiz,t ve z Testlerine Giriş,t ve z Testlerine Yönelik Detaylı Analiz,Regresyon Analizine Giriş,Regresyon Analizine Yönelik Örnekler,Ki-Kare Bağımsızlık Testi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.1 İstatistik terminoloji bilgisini gösterir 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.2 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler 1, 2, 3, 4 A, C, E
1.3 Gözlemsel bir çalışma ile deneysel bir çalışma arasındaki farkı açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.1 Nitel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları ve daire dilimi grafikleri yoluyla özetler 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.2 Nicel veriyi, frekans dağılımları, histogramlar, frekans poligonu ve ojiv yardımıyla özetler 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.3 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler 1, 2, 3, 4 A, C, E
2.4 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.1 Koşullu dağılımdaki değişimi kullanarak iki değişkenli tablolardaki ilişkiyi tanımlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.2 Serpilme diyagramlarını yorumlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.3 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
3.4 Toplam, açıklanan ve açıklanmayan varyans kavramlarını açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
4.1. Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak örnek uzaylarını belirler ve bir olayın olasılığını hesaplar. 1, 2, 3, 4 A, C, E
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar 1, 2, 3, 4 A, C, E
4.3 Olasılık hesabı için temel sayma kurallarını kullanır 1, 2, 3, 4 A, C, E
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini anlatabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
5.2 Ayrık olasılık dağılımlarını oluşturur ve ortalama ve standart sapmalarını hesaplar 1, 2, 3, 4 A, C, E
5.3 Bir eğri altındaki alanı olasılık terimleri ile açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar ve tesadüfi örneklem seçebilir 1, 2, 3, 4 A, C, E
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını tanımlar ve kullanır 1, 2, 3, 4 A, C, E
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar ve kullanır 1, 2, 3, 4 A, C, E
7. Kestirimin mantığını ve bu süreçte örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
7.1 Anakütle ortalaması için z istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar ve yorumlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
7.2 t dağılımının özelliklerini tanımlar ve t tablosunu kullanır 1, 2, 3, 4 A, C, E
7.3 Bir anakütle ortalaması için t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar ve yorumlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
8. Hipotez testinin mantığını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
8.1 Hipotez testinin çıkarımsal istatistikteki yerini açıklar 1, 2, 3, 4 A, C, E
8.2 Uygun sıfır ve alternatif hipotezleri oluşturur 1, 2, 3, 4 A, C, E
8.3 Tip I ve II hatalarını ve olasılıklarını tanımlar 1, 2, 3, 4 A, C, E
9. Ki – kare testlerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, E
9.1 Ki – Kare dağılımının özelliklerini tanımlar ve Ki – Kare tablosunu kullanır 1, 2, 3, 4 A, C, E
9.2 Normal dağılım için uygunluk testi yapar 1, 2, 3, 4 A, C, E
9.3 Ki – Kare bağımsızlık testini kullanarak iki nitel değişkenin bağımsız olup olmadığına karar verir 1, 2, 3, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İstatistik İle İlgili Genel Kavramlar
2 Frekans Dağılımları
3 Frekans Dağılımları İle İlgili Problem Çözümü
4 Olasılığa Giriş
5 Olasılık (Detaylı Analiz)
6 Hipotez Testlerine Giriş
7 Hipotez Testinin Detayları
8 Hipotez Testine Yönelik Örnek Problem Çözümü
9 Korelasyon Analiz
10 t ve z Testlerine Giriş
11 t ve z Testlerine Yönelik Detaylı Analiz
12 Regresyon Analizine Giriş
13 Regresyon Analizine Yönelik Örnekler
14 Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Kaynaklar
Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell, Emily S. Murphree, James B. Orris (2013), Ders Notları
İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2011), Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu