Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi Verenler Doç.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hukuki düzenlemelerle, uygulamaya yönelik bilgilerin öğrenilmesi, işçilerin mesleki örgütlenmeleri olarak sendikaların kurulması, faaliyetleri, toplu iş sözleşmesinin yapılması ve içeriği ile sosyal güvenlik sistemi içerisindeki primli rejimin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları,İş Kanunu'nun kapsamı,İş Sözleşmesi Kavramı,İş Sözleşmesinin Kurulması,İş Sözleşmesinin Türleri,İş sözleşmesinden doğan borçlar,İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,İş güvencesi ve işe iade davaları,Çalışma Süreleri,Fazla saatlerle çalışmalar ve özellik arzeden çalışmalar,Dinlenme ve tatil hakları,İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları,Kıdem ve ihbar tazminatları,Sendikacılığın gelişimi, Sendika özgürlüğü ve hakkı,İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişi, sona ermesi ve hükümleri,Toplu iş sözleşmesinin özellikleri, yapılması ve hükümleri,Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, değiştirilmesi ve sona ermesi,Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları,Arabuluculuk, grev ve lokavt, grev yasakları ve erteleme.,Kanundışı grev ve lokavt.,Toplu hak uyuimazlıkları ve mahkemeye başvurma ve özel hakeme başvurma,Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri. ,Sosyal sigortalar ve unsurları,Sosyal sigortalar kanunu, özellikleri ve taraflara yüklediği yükümlülükler,Sosyal sigorta kolları,Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları,İşsizlik sigortası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 15, 2, 3, 4 A
1. İş Hukukunun temel kavramlarını, ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirebilecektir.
1.1. İşçi, memur, serbest çalışan ile çıkar ve stajyer kavramları arasındaki farkı ayırt eder.
1.2. İşyeri ve işletme kavramları ile asıl işveren – alt işveren (taşeron) kavramlarını açıklar.
1.3. İş sözleşmesinin kurulması, türleri, içeriği ve sona ermesini, geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.
2. İşverenin ve işçinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilecektir.
2.1. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.
2.2. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları listeler.
2.3. İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar.
3. Sendika ve konfederasyonların kurulması, faaliyetleri, üyelik, üyelikten ayrılmayı açıklayabilecektir.
3.1. Toplu iş sözleşmesinin yapılmasını, yetkili sendikanın belirlenmesini, toplu iş sözleşmesinden kimlerin hangi koşullarla yararlanabileceğini, grev ve lokavt kavramlarını sıralar.
3.2. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları
2 İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları
3 İş Kanunu'nun kapsamı
4 İş Sözleşmesi Kavramı
5 İş Sözleşmesinin Kurulması
6 İş Sözleşmesinin Türleri
7 İş sözleşmesinden doğan borçlar
8 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
9 İş güvencesi ve işe iade davaları
10 Çalışma Süreleri
11 Fazla saatlerle çalışmalar ve özellik arzeden çalışmalar
12 Dinlenme ve tatil hakları
13 İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
14 Kıdem ve ihbar tazminatları
15 Sendikacılığın gelişimi, Sendika özgürlüğü ve hakkı
16 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişi, sona ermesi ve hükümleri
17 Toplu iş sözleşmesinin özellikleri, yapılması ve hükümleri
18 Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, değiştirilmesi ve sona ermesi
19 Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
20 Arabuluculuk, grev ve lokavt, grev yasakları ve erteleme.
21 Kanundışı grev ve lokavt.
22 Toplu hak uyuimazlıkları ve mahkemeye başvurma ve özel hakeme başvurma
23 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri.
24 Sosyal sigortalar ve unsurları
25 Sosyal sigortalar kanunu, özellikleri ve taraflara yüklediği yükümlülükler
26 Sosyal sigorta kolları
27 Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları
28 İşsizlik sigortası
Kaynaklar
1- ÇELİK Nuri/CANİKLİOĞLU Nurşen/CANBOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 27. Yenilenmiş Basım, İstanbul 2014. 2- GÜZEL Ali/OKUR A.Rıza/CANİKLİOĞLU Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 16 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu