Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM KURAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMÄ°R AYRAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ä°letiÅŸim ve medya çalışmaları alanında geliÅŸtirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle iliÅŸkisi içinde ele almaktır. Bu doÄŸrultuda deÄŸerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiÄŸi tarihsel, kültürel ve entelektüel baÄŸlamın belirginleÅŸtirilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; “İletiÅŸim”, “medya”, “kitle iletiÅŸim araçları”, “iletiÅŸim kuramları”, “iletiÅŸim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının deÄŸerlendirilmesi ve Ä°letiÅŸim kuramlarına iliÅŸkin yapılan dönemleÅŸtirme ve sınıflandırmalar,Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımından medyaya/kitle iletiÅŸim araçlarına bakış,Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iÄŸne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletiÅŸim araÅŸtırmaları, uyutucu etki ve eÅŸik bekçisi kavramları (Carl Iver Hovland ve Kurt Lewin),Sınırlı etki yaklaşımı, iletiÅŸimin iki aÅŸamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramı (Paul Lazarsfeld); seçici/pekiÅŸtirici etki kuramı (Joseph Klapper); kullanımlar ve doyumlar kuramı (Jay Blumler, Herta Herzog, Elihu Katz, Denis McQuail) ,Chicago Okulu’nun iletiÅŸim ve medya araÅŸtırmaları (John Dewey, George Herbert Mead ve Robert Ezra Park),Matematiksel iletiÅŸim kuramı (Claude Elwood Shannon ve Warren Weaver),Ekme/yetiÅŸtirme tezi ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner, Michael J. Morgan ve Nancy Signorielli),Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann), “İmparatorluk ve iletiÅŸim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Harold Innis ve Marshall McLuhan),Yeniliklerin yayılımı kuramı (Everett Rogers); modernleÅŸme kuramı açısından medya (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Lucian Pye),ModernleÅŸme kuramına yönelik eleÅŸtiriler, , “Kültürel emperyalizm”, “medya emperyalizmi tezleri,Uluslararası iletiÅŸimin ekonomi politiÄŸi,Propaganda modeli (Chomsky ve Herman); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
“İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarını tanımlar. 1, 10, 11 A
Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımının medya kavrayışını açıklar. 1, 10, 11 A
Güçlü etki yaklaşımını ve şırınga/hipodermik iğne modelini açıklar. 1, 10, 11 A
Psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmalarını, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramını açıklar. 1, 10, 11 A
Güçlü etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramını açıklar. 1, 10, 11 A
Kullanımlar ve doyumlar kuramının temel savlarını ve temsilcilerini açıklar. 1, 10, 11 A
Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmalarını değerlendirir. 1, 10, 11 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 “İletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar
2 Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımından medyaya/kitle iletişim araçlarına bakış
3 Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iğne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmaları, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramları (Carl Iver Hovland ve Kurt Lewin)
4 Sınırlı etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramı (Paul Lazarsfeld); seçici/pekiştirici etki kuramı (Joseph Klapper); kullanımlar ve doyumlar kuramı (Jay Blumler, Herta Herzog, Elihu Katz, Denis McQuail)
5 Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmaları (John Dewey, George Herbert Mead ve Robert Ezra Park)
6 Matematiksel iletişim kuramı (Claude Elwood Shannon ve Warren Weaver)
7 Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner, Michael J. Morgan ve Nancy Signorielli)
8 Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann)
9 “İmparatorluk ve iletişim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Harold Innis ve Marshall McLuhan)
10 Yeniliklerin yayılımı kuramı (Everett Rogers); modernleşme kuramı açısından medya (Daniel Lerner, Wilbur Schramm, Lucian Pye)
11 Modernleşme kuramına yönelik eleştiriler,
12 “Kültürel emperyalizm”, “medya emperyalizmi tezleri
13 Uluslararası iletişimin ekonomi politiği
14 Propaganda modeli (Chomsky ve Herman)
Kaynaklar
1. R. Kaya, İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi. sf. 23-33 ve 44-64, 2009. 2. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 9-24, 2010 3. A. Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29, 1996 4. M. Bourse ve H. Yücel İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 78-84, 2012 5. D. Laughey, Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 39-44, 2010 6. E. Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 69-81, 2011 7. J. Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 194-202, 2003 8. O. Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları. sf. 85-143, 2013 9. D. McQuail ve S. Windahl İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi. sf. 127-131, 2005 10. E. Noelle-Neumann, “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı Anlamaya Etkisi.” Medya Kültür Siyaset. Der. Süleyman İrvan. 2. Basım. Ankara: Alp Yayınları. sf. 379-391, 2002 11. N. Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev. Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi. (“Marshall McLuhan ve Kültürel Araçlar” bölümü sf. 195-216), 2008 12. N. Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Urban Kitap. sf. 123-139, 2010 13. J. Tomlinson, John Kültürel Emperyalizm: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. sf. 57-74, 1999 14. N. Chomsky ve E. S. Herman Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 5 30
Proje Sunumu / Seminer 6 3 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu