Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖRSEL KÜLTÜR 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Resim, fotoğraf, film ve reklamlarda kullanılan çeşitli kavramların tartışılması, imajların analizi, sentezlenmesi ve yorumlanması yoluyla, imgelerin yeniden üretilmesi bağlamında, görsel dili etkili kullanmak, görsel algı ve görsel duyarlılık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Görsel Kültüre Giriş,Görme Biçimlerinin görseller üzerinden açıklanması,Resim, fotoğraf ve görüntü üzerinden görsel örneklerin çözümlenmesi,Temsil ve İmge ,İmgelerin kendi bağlamında analizi ,Göstergebilime giriş,Ara Sınav,Görüntü estetiği,Sergi ve Müze Gezisi,İmaj Geliştirme ve Görselleştirme,-Proje sunumları ,Proje sunumları,Projelerin Sunumu,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görsel dili etkin bir şekilde kullanabilir 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 8, 9 C, D, F
Yaratıcı düşünceyi yükseltebilir ve estetik algıyı kuvvetlendirebilir 1, 10, 12, 2, 3, 4, 8 D, F
Bir imajı okuyabilir ve görselleştirebilir 10, 12, 2, 3, 8, 9 D
Bir imajı görsel öğeler üzerinden okuyabilir ve yorumlayabilir 1, 10, 12, 14, 17, 2, 3, 4, 8, 9 D, F
Bir fotoğraf ve resmin reklam üzerindeki etkisini algılayabilir 10, 14, 17, 2, 3, 4, 8, 9 D, F
İmaj üretim sürecinde etkili olan kültürel kodları tanımlayabilir 10, 12, 16, 17, 2, 3, 4, 9 C, D, F
Görsel bir imajın bağlamsal geçmişini okuyabilir ve düşünceyi görsel ürüne dönüştürebilir 1, 12, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 9 C, D, F
Görsel Sanatlar alanında yargıda bulunabilir 1, 10, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 8, 9 D, F
Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini analiz edebilir 10, 17, 2, 3, 4, 8, 9 D, F
Görmenin sadece biyolojik bir eylem olmayıp tarihsel ve kültürel bir olgu olduğunu açıklayabilir. 10, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 8, 9 C, D, F
Görsel-Plastik sanatlar alanında (resim, seramik, heykel vb.) özgün yapıtlar üretebilir 10, 12, 14, 17, 3, 4, 6, 8 C, D, F
Sanat, iletişim ve toplum arasında ilişkiler kurabilir 1, 10, 11, 12, 2, 3, 8
Teknolojik gelişmelerin sunduğu değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini kavrayabilir ve yorumlayabilir 1, 14, 17, 2, 3, 4, 8 B
Sanat pratiklerini anlayabilir ve anlamlandırabilir 1, 10, 12, 16, 17, 2, 3, 9 D
Fotoğraf, sinema, grafik sanatlar ve plastik sanatlar gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler ortaya koyabilir. 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 9 D, F
Görsel kültüre ilişkin, eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve disiplinlerarası bağlantılar kurabilir. 1, 17, 2, 3, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Görsel Kültüre Giriş İlgili Kitabın Okunması
2 Görme Biçimlerinin görseller üzerinden açıklanması İlgili Kitabın Okunması ve ilgili ziyaret plânlamaları,izleme ve dinlemeler (sergiler, tiyatro, sinema,festival, biannel,vb)
3 Resim, fotoğraf ve görüntü üzerinden görsel örneklerin çözümlenmesi İlgili Kitabın Okunması
4 Temsil ve İmge İlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
5 İmgelerin kendi bağlamında analizi İlgili Kitabın Okunması
6 Göstergebilime giriş İlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
7 Ara Sınav
8 Görüntü estetiği İlgili Kitabın Okunması
9 Sergi ve Müze Gezisi
10 İmaj Geliştirme ve Görselleştirme İlgili konu /kitabın okunması ve görsel kültür bazında ziyaret edilecek etkinliklerin planlanması
11 -Proje sunumları Görsel Kaynak Taraması
12 Proje sunumları Görsel Kaynak Taraması
13 Projelerin Sunumu Görsel Kaynak Taraması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1. Berger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016, 2. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Barnard Malcolm, Ütopya Yayınevi, 3. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Çakır Mukadder, Ütopya yayınları, 4. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Leppert Richard, Ayrıntı yayınları, 5. Sanat Kültür ve Yaratıcılık-Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi, Kırışoğlu, 2015 Ankara, 6. Yücel Halime, İmgeden Yoruma, Ayrıntı yayınları,2013, İstanbul, 7. Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum-Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, der Yayınları, 2000 İstanbul, 8. Karadağ Çerkes, Görme Kültürü Dizisi III. Fotoğrafın Derin Anlamı, Öteki Yayınevi, 2016, 9. Karadağ Çerkes, Görüntü Tasarımı Dizisi III- Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki Yayınevi, 2016, İstanbul, 10. Kevin Robins, 'İmaj- Görmenin Kültür ve Politikası', Ayrıntı Yayınları, 2013, 11. Güzin Ilıcak Aydınalp, 'İmaj Üretimi', Nobel yayıncılık, 2014, 12. Gökhan Temizel, Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Sanat ve Estetik Tutumlarına Görsel Kültürün Etkisi, Palet Yayınları, 2012,
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu