Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA TARİHİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Prof.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında bilgi vermek, bugünkü medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikleri tanımlamak, tarihi, içeriği ve yapısıyla kitle iletişim araçlarının eleştirel biçimde anlaşılmasını teşvik etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Basının doğuşu ve gelişimi. Yazıdan önce iletişim nasıldı?,Yazının ve kağıdın icadı, ilkçağda iletişim,Ortaçağda iletişim,Matbaanın icadıyla ilgili gelişmeler.,Yeniçağda basın yayın hareketleri. ,16.,17. ve 18.yy'da basının yapısı ,İçerik alanında baskı devrimi. ,Ara sınav,Ulaşım ve iletişim araçlarının icatları,Dünyadaki haber ajanslarının doğuşu,Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşu ve gelişimi,21. yüzyılda basın alanındaki gelişmeler,Türk basın tarihi,Cumhuriyet yıllarında Türk Basın Tarihi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Basının doğuşu ve gelişimini açıklar 1, 2 A
Yazıdan önce kullanılan iletişim yöntemlerini tanımlar. 1, 2 A
Yazının ve kağıdın icadını anlatır. 1, 2, 3 A
İlkçağ ve ortaçağdaki iletişimin temel özelliklerini açıklar 1, 2 A
İletişim yöntem ve teknolojilerinin tarihindeki başlıca gelişme ve dönemlerini belirler. 1, 2, 3 A
Yazının icadından matbaanın icadına kadar olan dönemi inceler. 1, 2 A
Ulaşımda ve iletişimde ‘devrim’ yaratan buluşların bilgi aktarımı ve içeriğinde nasıl dönüşümler yarattığını açıklar. 1, 2 A
Matbaa, telgraf, telefon ve sinemanın icadı gibi teknolojik gelişmelerin medya tarihi içerisindeki rolünü belirler. 1, 2, 3 A
Gazetenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yeni bir okur-yazar kitlesinin oluşması arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklar. 1, 2 A
İlk gazetelerin özelliklerini analiz eder. 1, 2 A
Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini yorumlar. 1, 2 A
20.yy uluslar arası haber akışını açıklar. 1, 3 A
Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşunu, gelişimini belirler. 1, 2, 3 A
Yeni iletişim teknolojilerinin medya tarihindeki gelişimini açıklar. 1, 2 A
Yeni medyada etik kavramını belirler. 1, 2, 3 A
Türk basın tarihini anlatır. 1, 2, 3 A
Türk basın tarihinin gelişimi içinde önemli rolü olan gazeteciler hakkında proje hazırlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Basının doğuşu ve gelişimi. Yazıdan önce iletişim nasıldı?
2 Yazının ve kağıdın icadı, ilkçağda iletişim
3 Ortaçağda iletişim
4 Matbaanın icadıyla ilgili gelişmeler.
5 Yeniçağda basın yayın hareketleri.
6 16.,17. ve 18.yy'da basının yapısı
7 İçerik alanında baskı devrimi.
8 Ara sınav
9 Ulaşım ve iletişim araçlarının icatları
10 Dünyadaki haber ajanslarının doğuşu
11 Dünyada ve Türkiye’de radyoculuğun ve televizyonculuğun doğuşu ve gelişimi
12 21. yüzyılda basın alanındaki gelişmeler
13 Türk basın tarihi
14 Cumhuriyet yıllarında Türk Basın Tarihi
Kaynaklar
[1] www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri
[2] Crowley, D., and P. Heyer (editors). Communication in History: Technology, Culture, Society, Boston: Pearson A and B. (any edition) [3] Jeanneney, Jean-Noel. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev. Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006. [4] Girgin, Atilla. Uluslar arası İletişim Haber Ajansları ve A.A. İstanbul: Der Yayınları, 2002. [5] İnuğur, M. Nuri. Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, 2002. [6] Topuz, Hıfzı. Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003. [7] Burke, Peter, Briggs, Asa. Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları [8] www.megeb.gov.tr adresinde yayınlanan Türk Basın Tarihi ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 30 60
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu