Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEORİ VE UYGULAMADA AİHS. 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerin kapsamını ve uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Temel Özellikleri,Devlet Başvurusu ve Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yargılama Yetkisi,AİHM’ye Yapılan Başvuruların Kabul Edilebilirlik Koşulları,AİHM’ye Yapılan Başvuruların Esas Yönünden İncelenmesi,AİHS’nin Yorumu ve Uygulaması,Yaşam Hakkı,İşkence, İnsanlıkdışı ve Onur Kırıcı Muamele ve Ceza Yasağı,Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği,Adil Yargılanma Hakkı,Özel hayatın ve aile hayatının korunması,Düşünce Vicdan ve Din Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü,Örgütlenme ve Toplantı Özgürlüğü,Etkili Başvuru Hakkı, Ayrımcılık Yasağı,Mülkiyetin korunması, Eğitim Hakkı, Serbest Seçim Hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) temel özelliklerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. AİHS'nin diğer insan hakları sözleşmelerinden farklarını sıralar.
1.2. AİHS'nin ulusal hukuklar üzerindeki etkisini tartışır.
1.3. AİHS'ye üye devletlerce çekince konulup konulamayacağını tartışır.
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan devlet başvuruları ve bireysel başvurular ile Mahkemenin yargılama yetkisini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. AİHM’ye yapılan başvuruların kabul edilebilirlik ve esas yönünden incelenmesini ayırt eder.
2.2. AİHS'de öngörülen koruma sisteminin gelişimini özetler.
2.3. AİHS’nin yorumlanması ve uygulanması kunularını özetler.
3. AİHS’de düzenlenen temel hak ve özgürlükleri tartışabilecektir. 1, 10, 15, 2, 3 A
3.1. AİHM’nin, temel hak ve özgürlüklerle ilgili emsal kararlarını tahlil eder.
3.2. AİHS’ye taraf devletlerin ve özellikle Türkiye’nin insan hakları sorunlarını değerlendirir.
3.3. AİHM kararlarının iç hukukta uygulanmasında karşılaşılan sorunları değerlendirir ve çözüm önerileri geliştirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Temel Özellikleri
2 Devlet Başvurusu ve Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yargılama Yetkisi
3 AİHM’ye Yapılan Başvuruların Kabul Edilebilirlik Koşulları
4 AİHM’ye Yapılan Başvuruların Esas Yönünden İncelenmesi
5 AİHS’nin Yorumu ve Uygulaması
6 Yaşam Hakkı
7 İşkence, İnsanlıkdışı ve Onur Kırıcı Muamele ve Ceza Yasağı
8 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
9 Adil Yargılanma Hakkı
10 Özel hayatın ve aile hayatının korunması
11 Düşünce Vicdan ve Din Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü
12 Örgütlenme ve Toplantı Özgürlüğü
13 Etkili Başvuru Hakkı, Ayrımcılık Yasağı
14 Mülkiyetin korunması, Eğitim Hakkı, Serbest Seçim Hakkı
Kaynaklar
Tek bir ders kitabı takip edilmeyecektir.
A. Şeref Gözübüyük ve Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2011 Peter Van Dijk vd. Theory and Practice of the ECHR, 4th Revised Edition, Mortsel, Intersentia, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu