Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN HAKLARININ KORUN. ANAYASAL ŞİKAYET 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hukuk sistemlerinde ulusal insan hakları koruma modellerini anlamak, Türkiye'deki ulusal insan hakları koruma sistemini değerlendirmek ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular üzerine vermiş olduğu kararları öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ulusal ve uluslararası insan hakları koruma sistemleri,Anayasal Şikayet: Tarihi ve Türk hukuk sistemi için önemi.,Anayasa Mahkemesi ve anayasal şikayete ilişkin temel anayasal ve yasal hükümler.,Anayasal şikayete ilişkin usul hukuku,Anayasal şikayet ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi ilişkisi.,Türk Anayasa Mahkemesi içtihatları: Temel kavramlar ve genel bir değerlendirme.,Mülkiyet hakları,İfade ve din özgürlüğü,Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü,Fiziksel ve zihinsel bütünlük,Adil yargılanma I,Adil yargılanma II,Yaşam, aile ve özel hayat hakkı,Özgürlük ve güvenlik hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci; 1. İnsan haklarını koruma kavramını anlar. 1.1. İnsan haklarını koruma kavramını tanımlar. 1.2. Ulusal insan haklarını koruma sistemini anlar. 2. İnsan haklarını koruma sistemininin karmaşık yapısı içinde anayasal şikayet modelini anlar. 2.1. Anayasal şikayeti tanımlar. 2.2. İçeriği ve usul yönleriyle anayasal şikayet sistemini anlar. 3. Anayasal şikayetlere ilişkin Türk Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarını anlar, yorumlar ve hatırlar. 3.1. Mahkemenin anayasal şikayet kapsamındaki haklar ve özgürlüklere ilişkin içtihadını anlar. 3.2. Temel kararları hatırlar. 3.3. Mahkeme kararlarını ve gerekçelerini değerlendirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ulusal ve uluslararası insan hakları koruma sistemleri
2 Anayasal Şikayet: Tarihi ve Türk hukuk sistemi için önemi.
3 Anayasa Mahkemesi ve anayasal şikayete ilişkin temel anayasal ve yasal hükümler.
4 Anayasal şikayete ilişkin usul hukuku
5 Anayasal şikayet ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi ilişkisi.
6 Türk Anayasa Mahkemesi içtihatları: Temel kavramlar ve genel bir değerlendirme.
7 Mülkiyet hakları
8 İfade ve din özgürlüğü
9 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
10 Fiziksel ve zihinsel bütünlük
11 Adil yargılanma I
12 Adil yargılanma II
13 Yaşam, aile ve özel hayat hakkı
14 Özgürlük ve güvenlik hakkı
Kaynaklar
Sınıf içi tartışmalar için temel bir metin hazırlanacak ve ek kaynaklar her hafta dağıtılacaktır.
Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular üzerine verdiği kararlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 4 56
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu