Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİCARET HUKUKU ( KIYMETLİ EVRAK VE SİGORTA ) 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersi Verenler Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE, Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sigorta hukukunun ve kıymetli evrak hukukunun genel prensiplerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sigorta Akdinin Genel Özellikleri ,Sigortacı ve Sigorta Ettiren Kavramı Riziko Kavramı,Sigorta Bedeli, Prim Kavramı ve Özellikleri ,Sigorta Akdinin Kuruluşu, Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi ,Kıymetli Evrak’ın Tahvili (Tür Değiştirmesi) Kıymetli Evrak’ın Ziyai ve Türlerine Göre İptali,Kambiyo Senetleri Hakkında Genel Bilgi Ticari Senetlerin Ortak Özellikleri ,Kambiyo Senetleri (Poliçe, Bono, Çek) ve diğer kıymetli evrak türleri,Poliçe(Genel Bilgi, Şekil Şartları) Poliçe (Açık Poliçe, Vade) ,Ciro Kavramı ve Mahiyeti,Ciro Türleri, Ciro’nun Fonksiyonları,Poliçe (Kabul, Aval, Ödeme, Müracaat Hakkı) ,Bono (Genel Bilgi, Şekil Şartları, Uygulanacak Poliçe Hükümleri),Çek (Şekil Şartları, Devri, İbraz Süreleri) ,Çek (Ödeme, Müracaat Hakkı, Düzeltme Hakkı, Zamanaşımı); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sigorta Hukuku ile ilgili temel bilgileri açıklar 1, 12, 15, 18, 2 A
1.1. Sigorta sözleşmesinin unsurlarını belirtir. 1, 12, 18, 2 A
1.2. Sigortacının tazminat yükümlülüğünün unsurlarını belirtir. 1, 12, 18, 2 A
1.3. Sigorta poliçesini tanımlar 1, 12, 18, 2 A
2. Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgileri açıklar 1, 12, 18, 2 A
2.1. Kıymetli Evrak Türlerini (Kambiyo senetlerini, diğer kıymetli evrakları) ve bunların unsurlarını açıklar. 1, 12, 18, 2 A
2.2. Poliçe, Bono ve Çek'i ayrıntılı şekilde açıklayabilir 1, 12, 18, 2 A
2.3. Kıymetli Evrak Hukuku alanında akılcı ve eleştirel düşünebilme, problem çözme, kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme ve karar verme becerisine sahiptir 1, 12, 18, 2 A
3. Mevzuat ve yargı kararlarını tetkik eder 1, 12, 18, 2 A
3.1. Konuya ilişkin içtihatları araştırır 1, 12, 18, 2 A
3.2. Mevzuat ve yargı kararlarını öğreti ve uygulamada varılan sonuçları göz önünde tutarak, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 1, 12, 18, 2 A
3.3. Mevzuat ve yargı kararlarını somut hukukî problemlerin çözümünde uygular. 1, 12, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sigorta Akdinin Genel Özellikleri
2 Sigortacı ve Sigorta Ettiren Kavramı Riziko Kavramı
3 Sigorta Bedeli, Prim Kavramı ve Özellikleri
4 Sigorta Akdinin Kuruluşu, Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi
5 Kıymetli Evrak’ın Tahvili (Tür Değiştirmesi) Kıymetli Evrak’ın Ziyai ve Türlerine Göre İptali
6 Kambiyo Senetleri Hakkında Genel Bilgi Ticari Senetlerin Ortak Özellikleri
7 Kambiyo Senetleri (Poliçe, Bono, Çek) ve diğer kıymetli evrak türleri
8 Poliçe(Genel Bilgi, Şekil Şartları) Poliçe (Açık Poliçe, Vade)
9 Ciro Kavramı ve Mahiyeti
10 Ciro Türleri, Ciro’nun Fonksiyonları
11 Poliçe (Kabul, Aval, Ödeme, Müracaat Hakkı)
12 Bono (Genel Bilgi, Şekil Şartları, Uygulanacak Poliçe Hükümleri)
13 Çek (Şekil Şartları, Devri, İbraz Süreleri)
14 Çek (Ödeme, Müracaat Hakkı, Düzeltme Hakkı, Zamanaşımı)
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku Ali Bozer, Sigorta Hukuku, Bankacılık Enstitüsü Yayınları İnci Kaner, Sigorta Hukuku Pratik Çalışmaları Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya, Hüseyin Ülgen, Mehmet Helvacı, Kıymetli Evrak Hukuku Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 3 42
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu