Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İKTİSAT II (İNG) 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler Doç.Dr. Mevlüt TATLIYER, Öğr.Gör. Fatih Baha AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında ulusal ekonomiye ilişkin dinamikler ve ilgili politikaların nasıl işlediğine dair süreçleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Makro ekonomiye giriş, Milli gelir hesaplaması,Ekonomik Büyüme,Enflasyon,İşsizlik,Toplam Harcamalar ve Denge,Maliye Politikası,Para Piyasası ve Politikası,AS-AD Modeli I: Toplam Talep,AS-AD Modeli II: Toplam arz,Uluslararası Ticaret,Uluslararası Finans ve Ekonomik Krizler,Makro Ekonomide Alternatif Görüşler,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Finansal piyasaların işleyişini anlatır 1, 2, 3 A
2.2. Uygulanan para politikasını teorik bağlamda eleştirir 1, 2, 3 A
4.2. Keynesçi iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar 1, 2, 3 A
1. Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabileceltir. 1, 12, 2, 3, 4 A
1.2. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirir 1, 2, 3 A
1.3. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar. 1, 2, 3 A
2. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
2.1. Merkez bankasının kararlarını değerlendirir 1, 2, 3 A
2.3. Devletin uyguladığı maliye politikasını değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.4. Ekonomik kalkınma için gerekli uzun dönemli iktisat politikaları hususunda yorum yapar. 1, 2, 3 A
3. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
3.1. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar. 1, 2, 3 A
3.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır. 1, 2, 3 A
3.3 Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz eder. 1, 2, 3 A
4. İktisadi ekolleri çeşitli açılardan karşılaştırabilecektir. 1, 12, 2, 3, 4 A
4.1. Klasik iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar 1, 2, 3 A
4.3. Diğer iktisadi ekollerin iktisat politikası önerilerini genel olarak anlatır. 1, 2, 3 A
4.4. İktisadi ekollerin hangi konularda görüş ayrılığı yaşadığını, hangi konularda benzer düşündüğünü yorumlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Makro ekonomiye giriş
2 Milli gelir hesaplaması
3 Ekonomik Büyüme
4 Enflasyon
5 İşsizlik
6 Toplam Harcamalar ve Denge
7 Maliye Politikası
8 Para Piyasası ve Politikası
9 AS-AD Modeli I: Toplam Talep
10 AS-AD Modeli II: Toplam arz
11 Uluslararası Ticaret
12 Uluslararası Finans ve Ekonomik Krizler
13 Makro Ekonomide Alternatif Görüşler
14 Konu Tekrarı
Kaynaklar
K.E. Case, R.C. Fair, and S.M. Oster, Principles of Economics, Prentice Hall, 2013.
- Paul Krugman and Robin Wells, Microeconomics, Worth Publishers, 2012. - Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 17 34
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu