Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASAL REJİMLER 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarihte ve günümüz dünyasında ortaya çıkmış siyasi sistemlerin temel özelliklerini değerlendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyasi sistem nedir?,Antik çağda siyasi rejimler,Ortaçağda siyasal sistemler,Kuvvetler Birliğine dayalı Mutlak Monarşiler,Ulus devlet ve modernizm çağı,Dinlerin siyasi sistemlere bakışı,Parlamenter rejimler: İngiltere,Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemleri,Modern çağlarda despotizm: Otoriter ve totaliter rejimler,Melez rejimler ve yarı-demokrasiler,Liberal anlayış ve siyasi sistemler,Sosyalizm ve siyasi sistemler,Muhafazakarlık ve siyasi sistemler,Osmanlı Devleti ve Türkiye’de siyasi sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyasi sistemlerin tarihi gelişimini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Antik dönem ve Orta Çağ siyasi sistemlerinin yapısını hatırlar. 1, 2, 3 A, C
Ulus devletin doğuşundan sonra siyasi sistemlerin geçirdiği değişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C
Çağdaş siyasi sistemlerin temel özelliklerini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Parlamenter, başkanlık ve yarı-başkanlık sistemlerine ait farklı devlet sistemlerindeki kurum ve uygulamaları değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Demokratik olmayan ve yarı-demokratik sistemleri değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Çağdaş Türkiye’nin siyasi sisteminin temel özelliklerini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Din, kültür ve ideolojinin siyasi sistemler üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Dinlerin (özellikle hristiyan ve islam dinlerinin) siyasi sistemler üzerindeki etkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Liberal, sosyalist ve muhafazakar düşüncenin siyasi sistemler üzerindeki etkisini değerlendirir 1, 2, 3 A, C
Türkiye’de kültür ve ideolojinin siyasi sistemler üzerindeki etkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyasi sistem nedir?
2 Antik çağda siyasi rejimler
3 Ortaçağda siyasal sistemler
4 Kuvvetler Birliğine dayalı Mutlak Monarşiler
5 Ulus devlet ve modernizm çağı
6 Dinlerin siyasi sistemlere bakışı
7 Parlamenter rejimler: İngiltere
8 Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemleri
9 Modern çağlarda despotizm: Otoriter ve totaliter rejimler
10 Melez rejimler ve yarı-demokrasiler
11 Liberal anlayış ve siyasi sistemler
12 Sosyalizm ve siyasi sistemler
13 Muhafazakarlık ve siyasi sistemler
14 Osmanlı Devleti ve Türkiye’de siyasi sistemler
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 61 61
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu