Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal ve siyasal yaşamda hukukun oluşumunu ve işlevini, hukukun temel kavramlarını, hukuk düşüncesini aşılayarak, hukuksal sorunları hukuk mantığı içinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal düzen kuralları,Hukuk kurallarının özelliği,Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk,Pozitif hukukun kaynakları: Yasalar, tüzükler, yönetmelikler.,Yasalaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı,Özel hukuk bölümleri,Kamu hukuku bölümleri,Yasaların uygulanması,Hak kavramı ve türleri,Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler,Hukuki fiiller ve hukuki işlemler,Hakların korunması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirebilecektir. 1
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1
1.3. Farklı toplumsal/siyasal oluşumlardaki yasalaştırma hareketlerini yorumlar. 1
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirebilecektir. 1, 12 A
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuksal kavramlarla tanımlar. 1, 12 A
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar. 1
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini yorumlar. 1
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışabilecektir. 1, 12
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar 1, 12
3.2. Hakkın kazanılmasının, kaybedilmesinin koşullarını saptar. 1, 12
3.3. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal düzen kuralları
2 Hukuk kurallarının özelliği
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet
4 Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk
5 Pozitif hukukun kaynakları: Yasalar, tüzükler, yönetmelikler.
6 Yasalaştırma hareketleri
7 Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı
8 Özel hukuk bölümleri
9 Kamu hukuku bölümleri
10 Yasaların uygulanması
11 Hak kavramı ve türleri
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler
13 Hukuki fiiller ve hukuki işlemler
14 Hakların korunması
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Aybay, Aydın / Aybay Rona: Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İstanbul 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 57
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu