Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL KAMU HUKUKU 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Selman KARAKUL, Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Modern devletin unsurlarını ve Anayasal siyasi kurumların, tarihsel, teorik ve hukuki yönden gelişimini araştırmak ve tartışmak. Modern devletin amacı olan insan hakları ve demokrasi ilkelerinin teorik-hukuki köklerinin analizi ile günümüze etkilerini kavramak.
Dersin İçeriği Bu ders; Devlet Öncesi Toplumlar ve Devletin Kökenleri Üzerine Tartışmalar,Antik Düşünce/Atina Demokrasisinin Modern Demokrasilerden Farkı,İdeolojik, sınıflı devlet ve Platon,Kurumsallaşmış Anayasa ve Aristoteles,Ciceron ve Res Publica (Roma İmparatorluğu),Orta Çağ’da Özgürlük Anlayışı, Hukuk ve Feodal Doku,Ruhani İktidar ve Dünyevi İktidar Ayırırmı ve Thomas D’Aquin,Din ve Vicdan Özgürlüğü ve William Of Ockham,Farabi ‘den İbn-i Rüşt'e; İslam Dünyasında Devletin Kökenleri ve Amacına İlişkin Görüşler,N.Machiavelli’nin Hükümdarı ve Rönesans İnsanı,Modern Devletin Doğuşu I, Monarşi ve Egemenlik Kuramı, J.Bodin,Modern Devletin Doğuşu II, Monarşi ve Egemenlik Kuramı, T.Hobbes (İradeci Pozitivizm),Modern Devletin Doğuşu III, Liberal Düşüncenin Modern Devlete Katkısı ve J.Locke,Modern Devletin Doğuşu IV, 18.yy.Özgürlük Anlayışı, Kuvvetler Ayırımı, Doğal Hukukun Reddi ve Montesquieu,Modern Devletin Doğuşu V, Eşitsizliğin Kaynakları, Genel İrade, Ulusal Egemenlik Kavramları ve J.J.Rousseau,Doğal Haklar Yaklaşımı ve 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi/ Hukuksal ve Siyasal Etkileri,Kıta Avrupası Dışında İngiltere’de Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler,Kıta Avrupası Dışında Amerika’da Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler,1848 Devrimi ve Bireysel Haklardan Sosyal Haklara Evrilme Süreci,Sosyal-Hukuk Devlet İlkesi ve Çağdaş Yaklaşımlar,19.yy. Osmanlı İmparatorluğunda Hukuksal-Siyasal Dönüşüm Dinamikleri ve İnsan Haklarına Yaklaşım,Temel Hak ve Özgürlüklere Modern Yaklaşım; İnsan Haklarının Demokratik Temel Kavramları,Farklı Siyasal Sistemlerin Hak-Özgürlük İlişkisine Yüklediği Anlamlar ve Değerlendirme,1948 BM Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, İçeriği ve Anayasal Kurumlara Etkileri,Bir Uluslarüstü Bölgesel Yapılanma Örneği ve AİHS (Hazırlanışı, siyasal menşei, amaçları),İnsan Haklarının Ulusal Üstü Hukuksal Güvenceleri,Küreselleşme Olgusunun Modern Devlet Üzerine Etkileri ve İnsan Haklarına İlişkin Yaklaşımlar,Postmodern Devlet ve Yeni Bir Adalet Arayışı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Siyasal iktidar kavramını sorgulayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. Toplumsal-hukuki düzen ve siyasal otorite arasındaki meşruiyet ilişkisini çözümler.
1.2. Siyasal-hukuki kavramların analizini yapar.
1.3. Devletin genel teorisini tartışır.
2. Temel hukuki-siyasi kavramları, yazılı ve sözlü olarak doğru biçimde kullanabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. Tarih içinde adından söz ettirmiş önemli düşünürleri tanır.
2.2. Tarih içinde adından söz ettirmiş önemli ideolojileri tanır.
2.3. Günümüzde egemen olan düşünce sistemlerini tanır.
3. Günümüzün egemen ideolojik yapısını eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
3.1. Modern devlet teorisini tartışır.
3.2. İnsan hakları teorisini tartışır.
3.3. Küreselleşme olgusunu sorgular.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Devlet Öncesi Toplumlar ve Devletin Kökenleri Üzerine Tartışmalar
2 Antik Düşünce/Atina Demokrasisinin Modern Demokrasilerden Farkı
3 İdeolojik, sınıflı devlet ve Platon
4 Kurumsallaşmış Anayasa ve Aristoteles
5 Ciceron ve Res Publica (Roma İmparatorluğu)
6 Orta Çağ’da Özgürlük Anlayışı, Hukuk ve Feodal Doku
7 Ruhani İktidar ve Dünyevi İktidar Ayırırmı ve Thomas D’Aquin
8 Din ve Vicdan Özgürlüğü ve William Of Ockham
9 Farabi ‘den İbn-i Rüşt'e; İslam Dünyasında Devletin Kökenleri ve Amacına İlişkin Görüşler
10 N.Machiavelli’nin Hükümdarı ve Rönesans İnsanı
11 Modern Devletin Doğuşu I, Monarşi ve Egemenlik Kuramı, J.Bodin
12 Modern Devletin Doğuşu II, Monarşi ve Egemenlik Kuramı, T.Hobbes (İradeci Pozitivizm)
13 Modern Devletin Doğuşu III, Liberal Düşüncenin Modern Devlete Katkısı ve J.Locke
14 Modern Devletin Doğuşu IV, 18.yy.Özgürlük Anlayışı, Kuvvetler Ayırımı, Doğal Hukukun Reddi ve Montesquieu
15 Modern Devletin Doğuşu V, Eşitsizliğin Kaynakları, Genel İrade, Ulusal Egemenlik Kavramları ve J.J.Rousseau
16 Doğal Haklar Yaklaşımı ve 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi/ Hukuksal ve Siyasal Etkileri
17 Kıta Avrupası Dışında İngiltere’de Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler
18 Kıta Avrupası Dışında Amerika’da Haklar ve Özgürlükler Alanındaki Gelişmeler ve Temel Tarihsel Belgeler
19 1848 Devrimi ve Bireysel Haklardan Sosyal Haklara Evrilme Süreci
20 Sosyal-Hukuk Devlet İlkesi ve Çağdaş Yaklaşımlar
21 19.yy. Osmanlı İmparatorluğunda Hukuksal-Siyasal Dönüşüm Dinamikleri ve İnsan Haklarına Yaklaşım
22 Temel Hak ve Özgürlüklere Modern Yaklaşım; İnsan Haklarının Demokratik Temel Kavramları
23 Farklı Siyasal Sistemlerin Hak-Özgürlük İlişkisine Yüklediği Anlamlar ve Değerlendirme
24 1948 BM Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, İçeriği ve Anayasal Kurumlara Etkileri
25 Bir Uluslarüstü Bölgesel Yapılanma Örneği ve AİHS (Hazırlanışı, siyasal menşei, amaçları)
26 İnsan Haklarının Ulusal Üstü Hukuksal Güvenceleri
27 Küreselleşme Olgusunun Modern Devlet Üzerine Etkileri ve İnsan Haklarına İlişkin Yaklaşımlar
28 Postmodern Devlet ve Yeni Bir Adalet Arayışı
Kaynaklar
Herhangi bir ders notu verilmeyecektir.
Pierre Clastres,Devlete Karşı Toplum, Ayrıntı Y.,İstanbul.Ayferi Göze; Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Y., İstanbul;Mehmet Akad-Bihterin Vural Dinçkol; Genel Kamu Hukuku, Der Y., İstanbul;İlhan Akın; Kamu Hukuku, Üçdal Y., İstanbul;Cemal Bali Akal(Derleyen); Devlet Kuramı, Dost Y., Ankara, 2000;Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker; İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Y.,Ankara,1991;Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker; Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı,İmge Y.,Ankara,1994;Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker;Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Y.,Ankara,1991;Alaeddin Şenel; Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Y., Ankara,1995;Murat Sarıca; Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Y., Ankara,1973;Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Y., Ankara,1998;Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul;Rukiye Akkaya, Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus Sorunu, Legal Y.,İstanbul, 2004;Betül Çotuksöken-Saffet Babür; Orta Çağ’da Felsefe, Kabalcı Y., İstanbul,1993;Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları,Remzi Y., İstanbul,1989;Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Y.,İstanbul.; C.Northcote Parkinson, Siyasal Düşüncenin Evrimi, Remzi Y., İstanbul,1984.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 2 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 34 68
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu