Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) 6+0 6 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk borçlar hukuku bakımından, özel borç ilişkilerini, bunların kaynağını oluşturan isimsiz (atipik) sözleşmeleri (kendisine özgü yapısı olan sözleşmeleri, karma sözleşmeleri ve birleşik sözleşmeleri ve isimli (tipik) sözleşmeleri (satış, kira, eser, vekâlet, saklama, kefalet ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerini), doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları (uygulama) ışığında değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Özel hükümler, genel hükümlerle ilişkisi, kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler,Tek satıcılık sözleşmesi, satış için bırakma (tevdi) sözleşmesi, sulh sözleşmesi,Karma sözleşmeler ve bu sözleşmelere uygulanacak hükümler, birleşik sözleşmeler,Satış sözleşmesi, tanımı ve unsurları, taşınır satışının konusu,Satıcının yükümlülükleri, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini devir borcu,Satıcının zapttan sorumluluğu,Satıcının ayıptan sorumluluğu,Satıcının ayıptan sorumluluğu,Satıcının temerrüdü ve sonuçları,Alıcının yükümlülükleri, satılanın zilyetliğinin devralınması,Alıcının temerrüdü ve sonuçları,Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri I,Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri II,Taşınmaz satışı,Bazı satış çeşitleri: Örnek üzerine satış, beğenme koşuluyla satış, kısmi ödemeli satışlar, artırma yoluyla satış,Adi kira ve ürün kirasının unsurları, tarafları ve şekli,Kira bedelinin belirlenmesi ve kira tespit davaları,Kira sözleşmesinin süresi ve zımnî yenileme; kiraya verenin yükümlülükleri, kiralananı teslim borcu,Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu,Kiraya verenin zapttan sorumluluğu, Kiracının yükümlülükleri, kanundan doğan yan yükümlülükleri,Kiracının kira bedeli ödeme borcu ve bu borcun ifasında temerrüdü, kiraya verenin kanunî hapis hakkı,Kira sözleşmesinin sona erme sebepleri,Eser sözleşmesi I,Eser sözleşmesi II,Eser sözleşmesi III,Vekâlet ve saklama (vedia) sözleşmeleri, Kefalet Sözleşmesi I,Kefalet Sözleşmesi II ve Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Özel borç ilişkilerini, isimsiz ve isimli sözleşmeleri, bunların sosyal ve ekonomik işlevlerini ve Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmındaki hükümleri tartışabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Borçlar hukukunun özel hükümleri ile genel hükümleri arasındaki ilişkiyi, isimsiz (atipik) sözleşmeler (kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, karma ve birleşik sözleşmeler) yanında, isimli sözleşmeleri (satış, kira, eser, vekâlet, saklama, kefalet ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerini) tanımlar. 1, 12, 2 A
1.2. İsimli ve isimsiz sözleşmelere uygulanacak hükümleri açıklar. 1, 12, 2 A
1.3. Tam iki tarafa borç yükleyen isimli ve isimsiz sözleşmelerde her iki tarafın, ile tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ise, borç üstlenen tarafın yükümlülüklerini özetler. 1, 12, 2 A
2. Türk Borçlar Kanununun özel hükümlerini, hukuka uygun biçimde yorumlayabilecektir. 1, 12, 2 A
2.1. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, öğreti ve uygulamada ileri sürülen görüşler ışığında yorumlar. 1, 12, 2 A
2.2. Özel borç ilişkilerine ilişkin 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemelerin, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmış bulunan 818 sayılı önceki Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemeden farklı yönlerini saptar. 1, 12, 2 A
2.3. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, kural ve istisnalarını, emredici ve tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını göz önünde tutarak yorumlar. 1, 12, 2 A
3. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin çözüme bağlanması bakımından değerlendirebilecektir. 1, 12, 2 A
3.1. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, özellikle günlük hayatta sıkça karşılaşılan somut hukukî problemlerin çözümünde yararlanılabilecek biçimde değerlendirir. 1, 12, 2 A
3.2. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin çözümünde, öğreti ve uygulamada varılan sonuçları göz önünde tutarak, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1, 12, 2 A
3.3. Özel borç ilişkilerine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin “olan hukuk” (de lege lata) bakımından, olması gereken hukuka (de lege ferenda) katkı sağlayabilecek biçimde değerlendirir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Özel hükümler, genel hükümlerle ilişkisi, kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler
2 Tek satıcılık sözleşmesi, satış için bırakma (tevdi) sözleşmesi, sulh sözleşmesi
3 Karma sözleşmeler ve bu sözleşmelere uygulanacak hükümler, birleşik sözleşmeler
4 Satış sözleşmesi, tanımı ve unsurları, taşınır satışının konusu
5 Satıcının yükümlülükleri, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini devir borcu
6 Satıcının zapttan sorumluluğu
7 Satıcının ayıptan sorumluluğu
8 Satıcının ayıptan sorumluluğu
9 Satıcının temerrüdü ve sonuçları
10 Alıcının yükümlülükleri, satılanın zilyetliğinin devralınması
11 Alıcının temerrüdü ve sonuçları
12 Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri I
13 Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri II
14 Taşınmaz satışı
15 Bazı satış çeşitleri: Örnek üzerine satış, beğenme koşuluyla satış, kısmi ödemeli satışlar, artırma yoluyla satış
16 Adi kira ve ürün kirasının unsurları, tarafları ve şekli
17 Kira bedelinin belirlenmesi ve kira tespit davaları
18 Kira sözleşmesinin süresi ve zımnî yenileme; kiraya verenin yükümlülükleri, kiralananı teslim borcu
19 Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu
20 Kiraya verenin zapttan sorumluluğu
21 Kiracının yükümlülükleri, kanundan doğan yan yükümlülükleri
22 Kiracının kira bedeli ödeme borcu ve bu borcun ifasında temerrüdü, kiraya verenin kanunî hapis hakkı
23 Kira sözleşmesinin sona erme sebepleri
24 Eser sözleşmesi I
25 Eser sözleşmesi II
26 Eser sözleşmesi III
27 Vekâlet ve saklama (vedia) sözleşmeleri, Kefalet Sözleşmesi I
28 Kefalet Sözleşmesi II ve Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Kaynaklar
Lisans öğrencileri için yeterli kitap önerildiği ve önerilen kitapların bibliyografya listelerinden, borçlar hukukunun özel hükümlerinin ele alındığı çok sayıda Türkçe esere ulaşılabileceği için, ayrıca ders notu verilmeyecektir.
Ders Kitapları YAVUZ, Cevdet / ACAR, Faruk / ÖZEN, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2018. AYDOĞDU, Murat / KAHVECİ, Nalan: Türk Borçlar Hukuku - Özel Borç İilşkileri, İzmir 2017. GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Özel Hukuku, C. I - II, İstanbul 2017. ZEVKLİLER, Aydın / GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, B. 12, Ankara 2018. ZEVKLİLER, Aydın / ERTAŞ, Şeref / HAVUTÇU, Ayşe / AYDOĞDU, Murat / CUMALİOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeleri 2013. SEROZAN, RONA, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2018 Pratik Çalışmaları KOÇ, Nevzat / AYDOĞDU, Murat: Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, B. 4, İzmir 2011. YÜCE, Melek Bilgin, :Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013. TÜZÜNER, Özelem: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar,Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 28 1 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 31 62
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 57 57
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu