Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDENİ USUL HUKUKU 8+0 8 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi Verenler Prof.Dr. Serdar KALE, Prof.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yıl boyunca, öğrencilere, Türkiye’de hukuk mahkemelerinin yapısı, davalarda uygulanan usul hukuku kuralları, davada davacı ve davalının durumları, hakları ve yükümlülükleri, davanın açılması ve davada temsil, hakimlerin ve diğer görevlilerin görevleri ve yükümlülükleri, delillerin sunulması ve ispat yükü, kesin hüküm, temyiz ve istinafa ilişkin kanun yolları, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konularında detaylı ve mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Medeni Usul Hukukuna Giriş,Mahkemeler Teşkilatı ve Görevliler,Görev ve Yetki,Usuli İşlemler ve Taraflar,Yargılamaya Müdahale, Yargılamanın Temel İlkeleri,Davanın Açılması, Dava Dilekçesi,Savunmalar, Cevap Dilekçesi, İtirazlar,Ön İnceleme,Tahkikat Safhası,İspat Yükü, Delillerin Türleri,Delillerin Sunulması ve Araştırılması,,Hüküm ve Hükmün İcrası,Kesin Hüküm,Tartışma ve Genel Tekrar,Davayı Sona Erdiren Taraf İşlemleri,Sulh, kabul, feragat,Basit Yargılama Usulü,Kanun Yolları (Olağan ve Olağan üstü),HUMK hükümleri Uyarınca Temyiz,HMK Hükümleri Uyarınca Temyiz,İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesinde Yargılama,Karar Düzeltme,Yargılamanın Yenilenmesi,Tahkim Yargılaması,Geçici Koruma Tedbirleri ve Özellikle İhtiyati Tedbir,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoları,Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru,Tartışma ve Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Türkiye’deki hukuk mahkemelerinin yapısını değerlendirebilecektir. 1, 18, 2 A, B
1.1. Hukuk mahkemesi hakimlerinin statüsünü anlatır. 18, 2 A, B
1.2. Bir özel hukuk davasına hangi usulün uygulanacağını açıklar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4 A, B
1.3. Davanın açılması ile kuralları ifade eder. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4 A, B
2. Yazılı ve basit usul arasındaki farkları ayırt edebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2 A, B
2.1. Dava dilekçesi ve cevap dilekçesini tanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 4 A, B, C, E
2.2. İspat yükü, delillerin sunulması hususlarını açıklar. 1, 14, 17, 18, 2 A, B
2.3. Yemin, senet, tanık da dahil olmak üzere tüm delilleri anlatır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 20 A, B, C
3. Hükmün etkilerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 4 A, B, C
3.1. Kesin hüküm ve hükmün icrasını saptar. 1, 10 A, B
3.2. Temyiz ve istinaf kanun yollarını değerlendirir. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2 A, B
3.3. Tahkim yargılamasını aktarır. 1, 10, 12, 14, 15, 18 A, B
3.4. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını açıklar. 1, 10, 12 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medeni Usul Hukukuna Giriş
2 Mahkemeler Teşkilatı ve Görevliler
3 Görev ve Yetki
4 Usuli İşlemler ve Taraflar
5 Yargılamaya Müdahale, Yargılamanın Temel İlkeleri
6 Davanın Açılması, Dava Dilekçesi
7 Savunmalar, Cevap Dilekçesi, İtirazlar
8 Ön İnceleme
9 Tahkikat Safhası
10 İspat Yükü, Delillerin Türleri
11 Delillerin Sunulması ve Araştırılması,
12 Hüküm ve Hükmün İcrası
13 Kesin Hüküm
14 Tartışma ve Genel Tekrar
15 Davayı Sona Erdiren Taraf İşlemleri
16 Sulh, kabul, feragat
17 Basit Yargılama Usulü
18 Kanun Yolları (Olağan ve Olağan üstü)
19 HUMK hükümleri Uyarınca Temyiz
20 HMK Hükümleri Uyarınca Temyiz
21 İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesinde Yargılama
22 Karar Düzeltme
23 Yargılamanın Yenilenmesi
24 Tahkim Yargılaması
25 Geçici Koruma Tedbirleri ve Özellikle İhtiyati Tedbir
26 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoları
27 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
28 Tartışma ve Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1) Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammet Özekes : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 14. Baskı, 2013 2) Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/ Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 28. Baskı, Ankara, 2014 3) Ali Cem Budak: Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Adalet yayınları, 6. Bası, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 4 112
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu