Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avrupa Birliği'nin (AB) temel kurumlarını ve hukuksal yapısını AB müktesebatı ve AB Adalet Divanı kararları çerçevesinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarihsel süreç içerisinde Avrupa’nın bütünleşme süreci,Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu antlaşmaları,Lizbon reform antlaşması,AB’nin temel kurumları ve görevleri,AB’nin diğer organları,AB hukukunun kaynakları,AB hukukunun özellikleri,Malların ve emeğin serbest dolaşımı,Sermayenin serbest dolaşımı,Ortak dış ve güvenlik politikası,Adalet ve içişlerinde işbirliği politikası,AB – Türkiye ilişkileri,AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin hukuki temelleri,AB – Türkiye tam üyelik müzakere süreci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Avrupa'nın bütünleşme sürecini ve AB Hukukunun kaynaklarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. Tarihsel süreç içerisinde Avrupa'nın bütünleşme sürecini açıklar.
1.2. AB Hukukunun kaynaklarını ve üye devletler üzerindeki etkilerini tartışır.
1.3. AB Hukukunun özelliklerini açıklar.
2. AB kurumlarının yapısını ve görevlerini analiz edebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. AB'nin temel kurumlarının yapısını ve görevlerini kurucu antlaşmalar çerçevesinde açıklar.
2.2. AB kurumlarının karar alma usullerini açıklar.
2.3. AB kurumları arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
3. AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
3.1. AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel ve hukuksal temelini açıklar.
3.2. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin hukuki temellerini tahlil eder.
3.3. AB ile Türkiye arasında yürütülen tam üyelik müzakerelerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel süreç içerisinde Avrupa’nın bütünleşme süreci
2 Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu antlaşmaları
3 Lizbon reform antlaşması
4 AB’nin temel kurumları ve görevleri
5 AB’nin diğer organları
6 AB hukukunun kaynakları
7 AB hukukunun özellikleri
8 Malların ve emeğin serbest dolaşımı
9 Sermayenin serbest dolaşımı
10 Ortak dış ve güvenlik politikası
11 Adalet ve içişlerinde işbirliği politikası
12 AB – Türkiye ilişkileri
13 AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin hukuki temelleri
14 AB – Türkiye tam üyelik müzakere süreci
Kaynaklar
Tek bir ders kitabı takip edilmeyecektir.
Craig, Paul and Gráinne de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Fifth Edition, New York, Oxford University Press, 2011 Enver Bozkurt, Mehmet Özcan ve Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, 5. Bası, Asil Yayınevi, Ankara 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu