Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUK FELSEFESİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, yalnızca hukuku uygulayan bir pratisyen değil aynı zamanda onu tasarlayabilecek bir kişi olabilmesini sağlamak. Öğrencinin güncel ve tarihsel hukuk sorunlarını tartışarak adalet duygusunu güçlendirmek; hukukun yalnızca kurallardan değil tüm bir ideolojik ve sosyal yapıdan oluştuğunu kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Felsefe Nedir?,Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları İdealizm ve Materyalizm,Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi,Hukuk Felsefesi Akımları,Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları:,Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları,Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük,Tarihte Doğal Hukuk,Hukuk Hukuki Pozitivizm Akımı: Austin,Normativizm: Kelsen, Hukuki Realizm Akımı,Hukuk Felsefesindeki Güncel Tartışmalar Hart, Fuller ve Dworkin,Eleştirel Hukuk Araştırmaları ve Feminist Hukuk Bilimi Hukuk,Hukuk ve Ekonomi Akımı Postmodernizm ve Hukuk,Hukuk Felsefesi ve Bazı Güncel Sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Hukuk kurallarının yanı sıra, bu kurallarının gelişimini görerek, söz konuşu kuralların toplumsal ilişkiler bakımından düzenleyici rolünü değerlendirebilecektir. 1 A
1.1. Hukuk kural ve kavramlarının tarihsel süreç içinde gelişimini saptar. 1
1.2. Yeni gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları ayırt eder. 1
1.3. Toplumsal değişimler ile hukuk kuralları arasındaki ilişkileri yorumlar. 1
2. Karşılaştığı bir meseleyi bir hukukçu gibi değerlendirebilecektir. 10
2.1. Kendisine normların ötesinde, onları aşan bir hukuk bilgisi inşa eder. 1, 10, 2
2.2. Adalete ilişkin çok fazla sorunu tartışarak adalet duygusunu geliştirir. 10, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Felsefe Nedir?
2 Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları İdealizm ve Materyalizm
3 Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi
4 Hukuk Felsefesi Akımları
5 Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları:
6 Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları
7 Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük
8 Tarihte Doğal Hukuk
9 Hukuk Hukuki Pozitivizm Akımı: Austin
10 Normativizm: Kelsen, Hukuki Realizm Akımı
11 Hukuk Felsefesindeki Güncel Tartışmalar Hart, Fuller ve Dworkin
12 Eleştirel Hukuk Araştırmaları ve Feminist Hukuk Bilimi Hukuk
13 Hukuk ve Ekonomi Akımı Postmodernizm ve Hukuk
14 Hukuk Felsefesi ve Bazı Güncel Sorunlar
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir
1) Öktem, Niyazi; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji. Hukuk ve Devlet, Der Yayınları 2) Türkbağ, Ahmet Ulvi, Kanıtlanamayanı Kanıtlamak: Ronald Dworkin’in Hukuk Kuramı, Der’in Yayınları 3) Üskül, Zeynep, Ö., Bireyciliğe Tarihsel Bakış, Büke Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu