Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I 2+6 5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan ŞENER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Koruma alanlarında karşılaşılan mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları çözümlemek; koruma-gelişme etkileşimini anlayabilmek ve alan yönetimi kavramı ile bütünleştirmek, tarihsel yapı ve çevrelerde alanın özelliğine ve kimliğine uygun koruma eylemlerini oluşturmak, kentsel gelişme metodlarının bileşenlerini tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek, çağdaş ve geleceğe dönük olarak tasarlanan yeni yerleşme düzeni kurgusunun koruma alanlarıyla bütüncül tasarımını; buna bağlı olarak plan, strateji ve peyzaj kararlarının sürdürülebilirliğini sağlamak dersin temel amaçlarını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin İçeriği, Kapsamı ve Hedeflerinin Tanıtılması, Haritaların Temini, Alan Hakkında Ön Araştırmaların Yapılması (Plan Raporları, Arşiv Belgeleri, Akademik Çalışmaların Toplanması),Arazi Gezisi- Görme Biçimleri ve İfadesi,Doğal, Yapısal, Sosyal ve Ekonomik Çevre Değerlendirmesi: Gözlem ve Analiz Teknikleri,Mevcut Yerleşme Dokusunu Oluşturan Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Belirlenmesi, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ölçek Arazi Maketinin Hazırlanması,Yeni Yerleşme Örüntüsü ile Bağlantıların Kurulması, Koruma ve Gelişme Ekseninde Yeni Dolaşım Sisteminin ve Ana Omurganın Kurgulanması,Kentsel Koruma, Sağlıklaştırma ve İyileştirme Yaklaşımları: Alana Özgü Planlama Politikalarının ve Stratejilerin Belirlenmesi,Çeşitli İşlevleri İçeren Yeni Bir Yerleşme Alanında Yapısal, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Doğal Niteliklerin Belirlenmesi,Ara Jüri: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu,Açık Alanlarının Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Kamusal Donatıların Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Konut Alanlarının Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Arazi Kullanım ve Konut Yoğunluğu, Demografik Yapı, Hane Halkı ve Konut Tipi İlişkisi,Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu, 1/500 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi,Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlayacak yerleşim ve tasarım kriterlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazanılması 2. Doğal, kültürel, psikolojik, ekonomik ve sosyal çevre ile uyumlu yeni yerleşme alanlarının planlanması ve tasarımı için gerekli değer bileşenlerinin elde edilmesi 3. Farklı ölçek ve içeriklerdeki proje konularına kavramsal çerçevede yaklaşabilme ve tasarım kurgusunu oluşturabilme yeteneğinin kazanılması 4. Geleceğe dönük yaratıcı planlama ve tasarım yöntemlerinin deneyimlenmesi 5. Geliştirilen tasarım ve planlama kararlarının çeşitli teknik çizim yöntemleri kullanılarak detaylandırılması 1, 2, 3 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği, Kapsamı ve Hedeflerinin Tanıtılması, Haritaların Temini, Alan Hakkında Ön Araştırmaların Yapılması (Plan Raporları, Arşiv Belgeleri, Akademik Çalışmaların Toplanması)
2 Arazi Gezisi- Görme Biçimleri ve İfadesi
3 Doğal, Yapısal, Sosyal ve Ekonomik Çevre Değerlendirmesi: Gözlem ve Analiz Teknikleri
4 Mevcut Yerleşme Dokusunu Oluşturan Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Belirlenmesi, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ölçek Arazi Maketinin Hazırlanması
5 Yeni Yerleşme Örüntüsü ile Bağlantıların Kurulması, Koruma ve Gelişme Ekseninde Yeni Dolaşım Sisteminin ve Ana Omurganın Kurgulanması
6 Kentsel Koruma, Sağlıklaştırma ve İyileştirme Yaklaşımları: Alana Özgü Planlama Politikalarının ve Stratejilerin Belirlenmesi
7 Çeşitli İşlevleri İçeren Yeni Bir Yerleşme Alanında Yapısal, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Doğal Niteliklerin Belirlenmesi
8 Ara Jüri: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu
9 Açık Alanlarının Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
10 Kamusal Donatıların Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
11 Konut Alanlarının Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
12 Arazi Kullanım ve Konut Yoğunluğu, Demografik Yapı, Hane Halkı ve Konut Tipi İlişkisi
13 Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu, 1/500 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi
14 Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu
Kaynaklar
1. Allen, J., Massey, D., Pryke, M., (1999), Understanding Cities-Unsettling Cities, The Open University. 2. Bademli, R. (2005) Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, 1.Baskı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara. 3. Carmona, M., Heath, T. & Tiesdell, S. (2003) Public Places – Urban Spaces: A Guide to Urban Design, Architectural Press, Elsevier. 4. Cullen, G. (1961). The Concise Townscape, Van Nostrand Reinhold Company. 5. Gehl, J. & Gemzoe, L (2000) New City Spaces, Danish Architectural Press, Copenhagen. 6. Gehl, J. (1987) Life Between Buildings, NY: Van Nostrand Reinhold. 7. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, İTÜ. 8. Krier, R. (1979). Urban Space, Academy Editions, London. 9. Punter, J.; Carmona, M., (1997), The Design Dimension Of Planning, Theory, Content And Best Practise For Design Policies, London, E&Fn Spon. 10. Reid, G. W. (1993) From Concept to Form: In Landscape Design, Van Nostrand Reinhold, New York. 11. Steiner, F.R., Butler, K. (2007) Planning and Urban Design Standarts, John Wiley&Sons, New Jersey. 12. Zeren, N., (2001) Kentsel Koruma ve Tarihsel Çevre Koruma Konularında Kaynakça, İTÜ Mimarlık Fakültesi , Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 8 4 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 22 66
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu