Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II 2+6 5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Koruma alanlarında karşılaşılan mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları çözümlemek; koruma-gelişme etkileşimini anlayabilmek ve alan yönetimi kavramı ile bütünleştirmek, tarihsel yapı ve çevrelerde alanın özelliğine ve kimliğine uygun koruma eylemlerini oluşturmak, kentsel gelişme metodlarının bileşenlerini tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek, çağdaş ve geleceğe dönük olarak tasarlanan yeni yerleşme düzeni kurgusunun koruma alanlarıyla bütüncül tasarımını; buna bağlı olarak plan, strateji ve peyzaj kararlarının sürdürülebilirliğini sağlamak dersin temel amaçlarını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin İçeriği, Kapsamı ve Hedeflerinin Tanıtılması, Haritaların Temini, Alan Hakkında Ön Araştırmaların Yapılması (Plan Raporları, Arşiv Belgeleri, Akademik Çalışmaların Toplanması),Arazi Gezisi- Görme Biçimleri ve İfadesi,Doğal, Yapısal, Sosyal ve Ekonomik Çevre Değerlendirmesi: Gözlem ve Analiz Teknikleri,Mevcut Yerleşme Dokusunu Oluşturan Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Belirlenmesi, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ölçek Arazi Maketinin Hazırlanması,Yeni Yerleşme Örüntüsü ile Bağlantıların Kurulması, Koruma ve Gelişme Ekseninde Yeni Dolaşım Sisteminin ve Ana Omurganın Kurgulanması,Kentsel Koruma, Sağlıklaştırma ve İyileştirme Yaklaşımları: Alana Özgü Planlama Politikalarının ve Stratejilerin Belirlenmesi,Çeşitli İşlevleri İçeren Yeni Bir Yerleşme Alanında Yapısal, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Doğal Niteliklerin Belirlenmesi,Ara Jüri: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu,Açık Alanlarının Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Kamusal Donatıların Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Konut Alanlarının Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme,Arazi Kullanım ve Konut Yoğunluğu, Demografik Yapı, Hane Halkı ve Konut Tipi İlişkisi,Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu, 1/500 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi,Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlayacak yerleşim ve tasarım kriterlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazanılması 2. Doğal, kültürel, psikolojik, ekonomik ve sosyal çevre ile uyumlu yeni yerleşme alanlarının planlanması ve tasarımı için gerekli değer bileşenlerinin elde edilmesi 3. Farklı ölçek ve içeriklerdeki proje konularına kavramsal çerçevede yaklaşabilme ve tasarım kurgusunu oluşturabilme yeteneğinin kazanılması 4. Geleceğe dönük yaratıcı planlama ve tasarım yöntemlerinin deneyimlenmesi 5. Geliştirilen tasarım ve planlama kararlarının çeşitli teknik çizim yöntemleri kullanılarak detaylandırılması 1, 2, 3 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği, Kapsamı ve Hedeflerinin Tanıtılması, Haritaların Temini, Alan Hakkında Ön Araştırmaların Yapılması (Plan Raporları, Arşiv Belgeleri, Akademik Çalışmaların Toplanması)
2 Arazi Gezisi- Görme Biçimleri ve İfadesi
3 Doğal, Yapısal, Sosyal ve Ekonomik Çevre Değerlendirmesi: Gözlem ve Analiz Teknikleri
4 Mevcut Yerleşme Dokusunu Oluşturan Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Belirlenmesi, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ölçek Arazi Maketinin Hazırlanması
5 Yeni Yerleşme Örüntüsü ile Bağlantıların Kurulması, Koruma ve Gelişme Ekseninde Yeni Dolaşım Sisteminin ve Ana Omurganın Kurgulanması
6 Kentsel Koruma, Sağlıklaştırma ve İyileştirme Yaklaşımları: Alana Özgü Planlama Politikalarının ve Stratejilerin Belirlenmesi
7 Çeşitli İşlevleri İçeren Yeni Bir Yerleşme Alanında Yapısal, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Doğal Niteliklerin Belirlenmesi
8 Ara Jüri: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu
9 Açık Alanlarının Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
10 Kamusal Donatıların Koruma ve Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
11 Konut Alanlarının Yeniden Gelişimine Yönelik Planlama, Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Alınması: Algılama, Kimlik, Tercih, Memnuniyet, Bağlılık, Hareketlilik, Dolaşım ve Yer Değiştirme
12 Arazi Kullanım ve Konut Yoğunluğu, Demografik Yapı, Hane Halkı ve Konut Tipi İlişkisi
13 Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu, 1/500 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi
14 Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu
Kaynaklar
1. Allen, J., Massey, D., Pryke, M., (1999), Understanding Cities-Unsettling Cities, The Open University. 2. Bademli, R. (2005) Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, 1.Baskı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara. 3. Carmona, M., Heath, T. & Tiesdell, S. (2003) Public Places – Urban Spaces: A Guide to Urban Design, Architectural Press, Elsevier. 4. Cullen, G. (1961). The Concise Townscape, Van Nostrand Reinhold Company. 5. Gehl, J. & Gemzoe, L (2000) New City Spaces, Danish Architectural Press, Copenhagen. 6. Gehl, J. (1987) Life Between Buildings, NY: Van Nostrand Reinhold. 7. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, İTÜ. 8. Krier, R. (1979). Urban Space, Academy Editions, London. 9. Punter, J.; Carmona, M., (1997), The Design Dimension Of Planning, Theory, Content And Best Practise For Design Policies, London, E&Fn Spon. 10. Reid, G. W. (1993) From Concept to Form: In Landscape Design, Van Nostrand Reinhold, New York. 11. Steiner, F.R., Butler, K. (2007) Planning and Urban Design Standarts, John Wiley&Sons, New Jersey. 12. Zeren, N., (2001) Kentsel Koruma ve Tarihsel Çevre Koruma Konularında Kaynakça, İTÜ Mimarlık Fakültesi , Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 7 8 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu