Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EKONOMİK MEKANI ANLAMAK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Prof.Dr. Yiğit EVREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, ekonomik aktivitelerle mekân arasındaki çift yönlü ilişkinin çözümlenmesine yönelik geliştirilen temel yaklaşım ve kuramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında işlenen kavramların, dönem içinde öğrencilerle gerçekleştirilecek bir saha çalışması ile pekiştirilmesi öngörülmektedir. Ders, şehir ekonomisi dersi için bir giriş/çerçeve niteliği taşımaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: Ekonomik mekân nedir? Nasıl analiz edilir?,Ekonomik coğrafya düşüncesinin kökeni: Neoklasik kuram ve yansımaları (kısım 1),Neoklasik kuram ve yansımaları (kısım 2),Davranışsal ekonomik coğrafya,Dengesiz gelişmenin coğrafyası: Ekonomik coğrafyada yapısalcı gelenek,Ekonomik mekân tartışmalarında yeni söylem arayışları: ilişkisel yaklaşım,Ara Sınav,Değişimi analiz etmek: evrimsel ekonomik coğrafya,Ekonomik mekân analizinde zamanı kavramsallaştırmak: geçici ekonomik “peyzajlar” ve kent,Saha araştırması hazırlıkları: Araştırma çerçevesi ve yöntem,İlk aşama bulguların değerlendirilmesi,Sonuçların tartışılması ve posterlerin revizyonu,Sözlü sunumlar,Sözlü sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yörünge bağımlılığı, bağlamsallık ve olumsallık kavramlarının ekonomik mekan analizindeki yerini öğrenir. 2. Ekonomik mekanı ilişkisel yaklaşım perspektifinden analiz edebilme becerisi kazanır. 3. Kent içindeki bir alt bölge için yerseçim analizini tecrübe eder. 4. Yapılan bu analizleri uygun malzeme ve teknikler kullanarak etkin bir biçimde sunabilme becerisine kavuşur. 5. Hazırladığı alan çalışmasını İngilizce olarak sunma tecrübesi kazanır. 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ekonomik mekân nedir? Nasıl analiz edilir?
2 Ekonomik coğrafya düşüncesinin kökeni: Neoklasik kuram ve yansımaları (kısım 1)
3 Neoklasik kuram ve yansımaları (kısım 2)
4 Davranışsal ekonomik coğrafya
5 Dengesiz gelişmenin coğrafyası: Ekonomik coğrafyada yapısalcı gelenek
6 Ekonomik mekân tartışmalarında yeni söylem arayışları: ilişkisel yaklaşım
7 Ara Sınav
8 Değişimi analiz etmek: evrimsel ekonomik coğrafya
9 Ekonomik mekân analizinde zamanı kavramsallaştırmak: geçici ekonomik “peyzajlar” ve kent
10 Saha araştırması hazırlıkları: Araştırma çerçevesi ve yöntem
11 İlk aşama bulguların değerlendirilmesi
12 Sonuçların tartışılması ve posterlerin revizyonu
13 Sözlü sunumlar
14 Sözlü sunumlar
Kaynaklar
Dicken, P. ve Lloyd, P.E. (1990), Location in Space: Theoretical Perspectives in Economic Geography, HarperCollins Publishers, New York. Arslan, R. (1997) Arazi Kullanış Ekonomisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını,MF.ŞBP-97.075, YTÜ Basım Yayın Merkezi, İstanbul Kılınçaslan, İ. (2010), Kent Ekonomisi, Ninova Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 13 1 13
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu