Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Esin Özlem AKTUĞLU AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı ulaşım disiplinini tanıtmak, temel bilgileri, kavramları, kentsel ulaşım planlamasının temel esasları ve süreci hakkındaki ön bilgileri, güncel sorunları, yaklaşım ve çözüm önerilerini ilgili alanlarla ilişki kurarak irdelemektir. Bu süreçte; öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının yanı sıra mevcut ulaşım sistemi konusunda yorum yapabilme, karar alma ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Kullanıcı kitlesine bağlı olarak standartların nasıl yorumlanacağı tartışılacaktır. Ders; üst ölçekten başlayarak, ulaştırma, ulaştırma sistemi, ögeleri ve nitelikleri hakkında temel kavram ve ilkeleri, kent içi seyahat özellikleri, ulaşım planlaması tanımı, içeriği, karar alma, talep ve destek analizlerini, ulaşım kararlarının (politika ve ekonomi açısından) kentlerdeki arazi kullanımında yer seçim kararlarına etkilerini ve yenilikçi ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Bilgilenme sürecinde eş zamanlı olarak uygulama ve çözüm arayışları tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Dersin tanıtımı / Dersin Temel Kavramları / Ulaşım Sorunları ,Ulaşımın Tarihsel Gelişimi,Sürdürülebilirlik ve Ulaşım İlişkisi, Ulaşım Yerleşme İlişkisi,Yol Kademelenmesi,Toplu Taşıma Sistemleri ,Ara Sınav/ Güzergâh ve Durak Tasarımı, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması , Dört Aşamalı Ulaşım Modeli (yolculuk yaratımı, dağılımı, türel ayrım ve ataması ,Kentsel Ulaşım Politikaları ,Kavşaklar,Otoparklar, Yaya ve Bisiklet Yolları,Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Ulaşım Sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 12, 14, 15, 22, 8 A, B, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 22: probleme dayalı öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin tanıtımı / Dersin Temel Kavramları / Ulaşım Sorunları
2 Ulaşımın Tarihsel Gelişimi
3 Sürdürülebilirlik ve Ulaşım İlişkisi
3 Ulaşım Yerleşme İlişkisi
5 Yol Kademelenmesi
6 Toplu Taşıma Sistemleri
7 Ara Sınav/ Güzergâh ve Durak Tasarımı
8 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması
9 Dört Aşamalı Ulaşım Modeli (yolculuk yaratımı, dağılımı, türel ayrım ve ataması
10 Kentsel Ulaşım Politikaları
11 Kavşaklar
12 Otoparklar
13 Yaya ve Bisiklet Yolları
14 Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Ulaşım Sistemleri
Kaynaklar
Abbott, D., “The Future of Transport”, http://www.udg.org.uk/ej/udq/70/nws&event.html Ausubel, J.H., Marchetti, C., (2001), “The Evolution of Transport”, The Industrial Phycicist April/May 2001, pp. 20-24, http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-7/iss-2/p20.pdf. Aysan Buldurur, M. (2018) Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım, Birsen Yayınevi, İstanbul. Banister, D., (2005), Unsustainable Transport – City transport in the new century, Routledge, Oxfordshire, UK. Black, A., (1995), Urban Mass Transportation Planning, McGraw-Hill, USA. Çınar, T., (2003), “Ülkemizde Ulaştırma Sistemi ve Dünya Ulaşım Sistemindeki Gelişmeler”, TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi 16-17 Ekim 2003 Ankara, Maya Basın Yayın, İstanbul, ss. 13-18. Dittmar, H., Ohland, G. (2004), The New Transit Town : Best Practices In Transit-Oriented Development, Island Press, Washington, DC. Docherty, I., Shaw, J., ed., (2004, first publ. 2003), A New Deal for Transport?, Blackwell, Oxford. Evren, G., (2002), Demiryolu, Birsen Yayınevi, İstanbul. Gifford, J., L. , Gifford, J. L. (2003), Flexible Urban Transportation, Pergamon, Amsterdam, Boston. Girardet, H., (2004), “Transport and the City”, Cities People Planet – Liveable Cities For A Sustainable World, Wiley-Academy, England ss. 131-152. Grava, S. (2003), Urban Transportation Systems: Choices for Communities, McGraw-Hill, New York. Gülgeç, İ., (1998), Ulaşım Planlaması, Özsan Matbaa, Ankara. Hall, T., (2003), “Car-ceral Cities: Social Geographies of Everyday Urban Mobility”, Urban Futures, (ed. Malcolm Miles and Tim Hall), Routledge, London, ss. 92-105. Hanson S., Giuliano G., ed. (2004), The Geography Of Urban Transportation, The Guilford Press, New York. İlter, İ., (1995), Türkiye Karayollarının Tarihsel Gelişimi, İnşaat Müh. Odası, İstanbul. Keskin, A., (1985), “Ulaşım”, Şehircilik, İTÜ Matbaası, İstanbul, ss. 259-276. Kılınçaslan, T., (2012), “Kentsel Ulaşım”, Ninova Yayınları, ISBN 978-605-88444-3-8, İstanbul Kulash, W. M. (2001), Residential Streets, ULI, the Urban Land Institute, Washington, D.C. Marshall, S. (2004), Streets and Patterns, Spon Press, London, New York. Rodrigue, J.-P., (2003), “Transport Geography, Chapter 6: Urban Transportation”, Hofstra University, Dept. of Economics & Geography, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/ch6menu.html Rogers, R., (1999), Towards an Urban Renaissace, the Urban Task Force, E&FN Spon, UK. Roger, L. K., ed. (2007), Cities And Cars: A Handbook of Best Practices, McFarland & Co., Jefferson, N.C. Ryser, J., (2000), “Future Cities”, Urban Design, January 2000/Issue 73. Steiner, F. R., Butler, K. (2007), Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, J. Wiley & Sons. Tekeli, İ., (1992), “Yüzelli Yılda Toplu Ulaşım”, İstanbul Sayı:2 Temmuz 1992, ss. 18-27. Tekeli, İ., (2010), “İstanbul ve Ankara için Kentiçi Ulaşım Yazıları”, Tarih Vakfı, İstanbul. Vuchic, V. R. (1999), Transportation for Livable Cities, Center for Urban Policy Research, USA. Vuchic, V. R. (2005), Urban Transit: Operations, Planning and Economics, J. Wiley & Sons, Hoboken. Vuchic, V. R. (2007), Urban Transit Systems and Technology, John Wiley and Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu