Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I 2+6 5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel içerikte değişen farklı ölçeklerde ve farklı temalarla şekillenen mekânsal kurgunun geliştirilmesi adına fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. Çevre problemlerinin tanımlanması, geleceğe dönük siyasaların geliştirilmesi, tasarım stratejilerinin oluşturulması, yapılan kestirimler sonucunda ulaşım ağlarının ve yaya dolaşım sistemlerinin kurgulanması, kent parçalarının -merkez ve alt merkezler, kamu kullanımları, açık alan sistemleri- ve bunları oluşturan eylem kümelenmelerinin tüm donanımları ile tanımlanması, çözüm seçeneklerinin oluşturulması, işlevsiz alanların yeniden kullanımına yönelik peyzaj tasarım kararlarının alınması, kentsel peyzajın oluşumu, farklı kentsel mekân örüntülerinin oluşması, kentsel mekânın oluşturulmasında algı ve bilişin rolleri, kimlik-anlam-kavram-biçim ilişkilerinin kurulması hedeflerini içermektedir. Kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, stratejik mekânsal planlama yaklaşımında analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem ve tekniklerinin kullanılarak temel tasarım bileşenlerinin tanımlanması ve uygulanması dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtılması, Halihazır Haritaların Temini ve Dağıtımı, Çalışma Alanına Yönelik İnceleme-Araştırma Ön hazırlığı,Arazi Gezisi- Gözlem ve Çıkarımların Eskizle İfadelendirilmesi,Proje Alanına Yönelik Analiz Çalışmaları, Mevcut Doğal ve Yapay Sistemler, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ortak Arazi Maketi Teslimi,Analizlerin Değerlendirilmesi, Yerleşme Dokusu Karakterinin Tartışılması, Tasarım Kurgusunun ve İlkelerinin Oluşturulması (Eskiz, Kavramsal Şema, Diyagram, Kesit, Kolaj Aracılığıyla Aktarımı),Ara Jüri 1: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu,Ulaşım Ağı ve Yaya Dolaşım Sistemi Kararları, Buna Bağlı Olarak İşlev Bölgelerinin Belirlenmesi ve Dengeli Dağılımı,İşlevler Arası İlişkiler Sisteminin Kurgulanması, Açık Alan ve Yapı Düzeni Organizasyonu, Gestalt Kuramı İlkeleri,Ara Jüri 2: Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu,Özel Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu,Mekânın Anlamı ve Yorumlanması, Fiziksel Kurgunun Geliştirilmesi, Tasarım Konseptinin Stratejilerinin Oluşturulması,Seçilen Alt Bölgenin Biçimsel, İşlevsel ve Toplumsal Tasarım-Peyzaj Kodlarının Oluşturulması ,1/200 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi,Son Değerlendirmeler, Tartışmalar, Öneriler,Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000, 1/500, 1/200 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma ve analitik problem çözme yetisi 2. Nitelikli sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünme, geleceğe yönelik kestirim becerisi 3. Kentin üst kurgusuna yönelik stratejik kararlar üretebilme, geliştirme ve detaylandırma kabiliyeti 4. Farklı bağlam, ölçek ve kurgularda planlama ve tasarım deneyimi 5. İşlev alanlarının dengeli dağılımı, işlevler arası ilişkiler sistemini kurgulayabilme, fiziksel mekân organizasyonu oluşturabilme, farklı fonksiyon alanları için farklı malzeme kullanabilme, ortak kullanım alanlarında erişilebilirlik kriterlerini ortaya koyabilme, ihtiyaçlara yönelik kentsel hizmet alanlarının mekânsal organizasyonu, doku, görsel algı, yorumlama, tasarım bileşenleri ve sistemlerinin oluşumu ve gelişimini gerçekleştirebilme becerilerini kazandırır. 1, 2, 3, 4 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması, Halihazır Haritaların Temini ve Dağıtımı, Çalışma Alanına Yönelik İnceleme-Araştırma Ön hazırlığı
2 Arazi Gezisi- Gözlem ve Çıkarımların Eskizle İfadelendirilmesi
3 Proje Alanına Yönelik Analiz Çalışmaları, Mevcut Doğal ve Yapay Sistemler, Yakın Çevre İlişkileri, 1/1000 Ortak Arazi Maketi Teslimi
4 Analizlerin Değerlendirilmesi, Yerleşme Dokusu Karakterinin Tartışılması, Tasarım Kurgusunun ve İlkelerinin Oluşturulması (Eskiz, Kavramsal Şema, Diyagram, Kesit, Kolaj Aracılığıyla Aktarımı)
5 Ara Jüri 1: Planlama Kararları Çerçevesinde Geliştirilen Fiziksel Çözümlerin ve Tasarım Fikrinin 1/1000 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu
6 Ulaşım Ağı ve Yaya Dolaşım Sistemi Kararları, Buna Bağlı Olarak İşlev Bölgelerinin Belirlenmesi ve Dengeli Dağılımı
7 İşlevler Arası İlişkiler Sisteminin Kurgulanması, Açık Alan ve Yapı Düzeni Organizasyonu, Gestalt Kuramı İlkeleri
8 Ara Jüri 2: Tasarım Kurgusunun 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Plan, Kesit ve Modellerle Anlatımı ve Sunumu
9 Özel Fonksiyon Alanlarının Günün Koşullarına ve Dinamiklerine Bağlı Olarak Yeniden Organizasyonu
10 Mekânın Anlamı ve Yorumlanması, Fiziksel Kurgunun Geliştirilmesi, Tasarım Konseptinin Stratejilerinin Oluşturulması
11 Seçilen Alt Bölgenin Biçimsel, İşlevsel ve Toplumsal Tasarım-Peyzaj Kodlarının Oluşturulması
12 1/200 Ölçek Tasarım ve Peyzaj Kararlarının Geliştirilmesi
13 Son Değerlendirmeler, Tartışmalar, Öneriler
14 Final Jüri Değerlendirmesi: Plan Kararları ve Tasarım Kurgusunun 1/1000, 1/500, 1/200 Ölçek Anlatımı, Tasarım İzleğinin Teslimi ve Sunumu
Kaynaklar
1. Arnheim, R. (1977) The Dynamics of Architectural Form, California Press. 2. Arnheim, R. & Bock, H. (1978) Kunst und Sehen. Berlin: de Gruyter. 3. Bacon, E. N. (1974) Design of Cities, London: Thames and Hudson. 4. Berger, J. (1995) Görme Biçimleri, Metis Yayınları. 5. Carmona, M. (2003) Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Oxford: Architectural Press. 6. Ching, F. D. (1979) Architecture, Form, Space & Order. 7. Christopher, A. (1964) Notes on the Synthesis of Form, Gideon. 8. Ersoy, M. (2012) Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük 9. Garvin, A. (1997) Urban Parks and Open Space, Urban Landscape Institute. 10. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, İTÜ. 11. Heinz, H. (1983) Entwerfen im Städtebau. Daten, Richtwerte, Rechtsgrundlagen, Planungsablauf. 12. Humpert, K. (1997) Einführung in den Städtebau. Kohlhammer. 13. Pahl, J. (1963) Die Stadt im Aufbruch der perspektivischen Welt, Birkhäuser. 14. Pallasmaa, J. (2016) Tenin Gözleri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları 15. Rogers, E. B. (2001) Landscape Design: A Cultural and Architectural History. 16. Rudez, Z. (1988) Stadtraum: Prinzipien städtebaulicher Raumbildung: eine Untersuchung über die im Zeitraum von 1880-1930 angewandten Entwurfsprinzipien, Deutscher Gemeindeverlag. 17. Vandyke, S. (1990) From Line to Design, Design Graphics Communication, New York. 18. Vidal, G. (2010) Kent ve Tuz, Helikopter Yayıncılık. 19. Zevi, B. (1990) Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, Birsen Yayınları. 20. Zumtor, P. (2006) Thinking Architecture, Birkhäuser.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 7 8 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu