Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ÜTOPYALAR 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Doç.Dr. Esin Özlem AKTUĞLU AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ütopya ve ütopik düşünceyi, mekân ve kent bağlamında betimleyici ve eleştirel bir şekilde irdelemektedir. Kentsel ütopyalar ile gelecekteki yaşam biçimlerinin kurgulanması amaçlanmaktadır. İdeal kent arayışlarını geniş bir çerçevede ele almak, planlama sürecinde gelecek kavramının rolünü tartışmak, gelecek senaryoları üretmek, akıl yoluyla yönetilen ortak mülkiyete dayalı adil toplum düzeninin tasarım anlayışına olan etkisini ortaya koymak dersin temel hedefidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması,Ütopya, Distopya, Heterotopya, Retrotopya Kavramları,Kentin Ütopya Hali ve İdeal Form Arayışı: Mutlu Yaşam Felsefesi,Klasik Dönem Kent Ütopyaları,Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Kent Ütopyaları,Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıl Kent Ütopyaları,Ara Sınav,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Frank Lloyd Wright,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Le Corbusier,Postmodern Kent Ütopyaları ve Manifestolar,Fütüristik Ütopyalar ve Günümüz Kentlerine Etkileri,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel strateji, politika ve uygulama planlarını ütopyalarla ilişkilendirebilir. 1, 2, 3 C
2. Kent ütopyaları üzerinden gelecek kent modelleri üretebilir. 1, 2, 3 C
3. Kentsel bağlamda mekânsal ilişkilerin tasarımı ve yapılandırılmasında yaratıcı yönde ve eleştirel düşünebilir. 1, 2, 3 C
4. Toplum için ideal bir düzen anlayışı ortaya koyabilir. 1, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması
2 Ütopya, Distopya, Heterotopya, Retrotopya Kavramları
3 Kentin Ütopya Hali ve İdeal Form Arayışı: Mutlu Yaşam Felsefesi
4 Klasik Dönem Kent Ütopyaları
5 Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Kent Ütopyaları
6 Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıl Kent Ütopyaları
7 Ara Sınav
8 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard
9 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Frank Lloyd Wright
10 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Le Corbusier
11 Postmodern Kent Ütopyaları ve Manifestolar
12 Fütüristik Ütopyalar ve Günümüz Kentlerine Etkileri
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
1. Bacon, Francis (2014) “Yeni Atlantis”, Alfa Yayıncılık, İstanbul. 2. Barlas, M. A. (1992) “Planning, A Continuum of Utopian and NonUtopian Sensibilities”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (1-2). 3. Barthes, Roland (2016) ”Göstergeler İmparatorluğu”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4. Bookchin, M. (1999) “Toplumu Yeniden Kurmak”, Metis Yayınları, İstanbul. 5. Bumin, K. (1990) “Demokrasi Arayışında Kent”, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul. 6. Calvino, Italo (2016) “Görünmez Kentler”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. Corbusier, L. (1960) “Towards a New Architecture”, New York. 8. Emerson, R. L. (1973) “Utopia”, Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, Charles Scribner's Sons. 9. Huxley, Aldous (1983), “Ada”, Yol Yayınları, İstanbul. 10. Huxley, Aldous (2016), “Cesur Yeni Dünya”, İthaki Yayınları, İstanbul. 11. Kumar, K. (2005) “Ütopyacılık” (Çev: Ali Somel), İmge Kitabevi, Ankara. 12. Le Guin, Ursula (1990) Mülksüzler, Metis Yayınları, İstanbul. 13. Mitchell, J. W. (1999) “E-topia: UrbanLife, Jim-But Not as We Know It”, The MIT Press, Cambridge. 14. More, Thomas (1999) "Utopia; Mina Urgan'in İncelemesiyle", Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. 15. Mumford, Lewis (1973) “Utopia, City and Mechanism”, Souvenier Press, London. 16. Walsh, Chad (1962), “From Utopia to Nightmare”, Geoffrey Bles, London. 17. Wells, H. G. (1967), “A Modern Utopia”, University of Nebraska Press, Lincoln. 18. Zamyatin, Yevgeni (205) “Biz”, İthaki Yayıları, İstanbul. 19. Campanella, Tommaso (2011) “Güneş Ülkesi”, Say Yayınları, İstanbul. Sinema, Kent ve Ütopya Üzerinden Tartışma: Metropolis, Brazil, 2001 A Space Odyssey, Blade Runner, Gattaca, Modern Times, 1984, Clockwork Orange, Fahrenheit 451

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu