Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özgün ARIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Peyzaj ve kent tasarım kuramları ve akımları ile ilgili temel bilgileri vermek, kent, peyzaj ve mimarlık ilişkilerini özellikle 20. ve 21. yüzyıl çerçevesinde tartışmak ve incelemek, eleştirel düşünme, yazma, yorumlama ve sunma yetisini geliştirmek dersin temel amaçlarını oluşturur. Bu ders; 20. yy’dan başlayarak günümüze kadarki süreçteki kent kuramları, peyzaj tasarım akımları ve kuramları ile manifestolarını kent, peyzaj ve mimarlık ilişkileri çerçevesinde ele alır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması,Kuram Nedir, Neden İhtiyaç Duyarız? Kuram ve Pratik İlişkisi ,Modernite ile Değişen Toplum ve Kent Yaşamı ,Modernizm Akımı ve Kuramları, Modernleşme Sürecinin Tasarım Alanlarına ve Kente Etkileri,Modernizm ve Peyzaj Mimarlığı,Film Gösterimi,Ara Sınav,Postmodern Düşünce ve Kuramlar, Postmodern Kentler,Ekolojik Farkındalık ve Tasarım Ortamına Etkileri,Postmodernizm ve Peyzaj Mimarlığı,Öğrenci Sunumları ,21. Yüzyıl Kent ve Peyzaj Kuramları ve Manifestoları,21. Yüzyılın Çok Disiplinli Tasarım Ortamı ve Konuları, Günümüzde Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemleri,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi tamamlayan öğrenciler; 1. 20. Yüzyıl başından günümüze kent ve peyzaj tasarım kuramlarına hakkında bilgi sahibi olma, 2. Eleştirel düşünebilme, tartışabilme ve yazabilme, 3. Kuram ve pratik arasında ilişki kurabilme, 4. Kavramlar üzerine düşünüp, veri toplayabilme ve bunu sistematik sunabilme becerilerini kazanır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması
2 Kuram Nedir, Neden İhtiyaç Duyarız? Kuram ve Pratik İlişkisi
3 Modernite ile Değişen Toplum ve Kent Yaşamı
4 Modernizm Akımı ve Kuramları, Modernleşme Sürecinin Tasarım Alanlarına ve Kente Etkileri
5 Modernizm ve Peyzaj Mimarlığı
6 Film Gösterimi
7 Ara Sınav
8 Postmodern Düşünce ve Kuramlar, Postmodern Kentler
9 Ekolojik Farkındalık ve Tasarım Ortamına Etkileri
10 Postmodernizm ve Peyzaj Mimarlığı
11 Öğrenci Sunumları
12 21. Yüzyıl Kent ve Peyzaj Kuramları ve Manifestoları
13 21. Yüzyılın Çok Disiplinli Tasarım Ortamı ve Konuları, Günümüzde Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemleri
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
1. Swaffield S. (ed.), 2002. Theory in Landscape Architecture, , PENN Press, Philadelphia. 2. Murphy, M.D. 2005. Landscape Architecture Theory: An Evolving Body of Thought, Waveland Press, Long Grove, Illinois. 3. Bermann, M., 2004. Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, çev.Altuğ, Ü., Peker, B., İletişim Yayıncılık, İstanbul. 4. Harvey, D., 2003. Postmoderniliğin Durumu, Metis Yayıncılık, 2014. 5. Treib, M. (ed.) 2011. Meaning in Landscape Architecture and Gardens: Four Essays, Four Commentaries, Routledge, London and New York. 6. Kolektif, 2016. Tasarım ve Mimarlık Üzerine Manifestolar, çev. Garzanlı, S., Sun Yayınları. 7. Corner, J. (ed.), 1999. Recovering Landscapes: Essays in Contemporaray Landscape Architecture, Princeton Architectural Press. 8. Brown, J. 2000. The Modern Garden, Princeton Architectural Press, New York. 9. Treib, M. 2002. The Architecture Of Landscape 1940-1960, PENN Press, Philadelphia. 10. Waymark, J. 2003. Modern Garden Design: İnnovation Since 1900, Thames & Hudson, London 11. Waldheim C. 2006. The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York. 12. İnceoğlu, N., İnceoğlu, M., 2004. Mimarlıkta Söylem Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul. 13. Conrads, U.(ed), 1991. 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara. 14. Venturi, R., Brown D., S., Izenour, S., 1977. Learning from Las Vegas, MIT Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 2 26
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 12 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu