Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Var olan yerleşme sistemi içinde, yerleşmenin özelliğine bağlı olarak konut, sanayi, yeşil, merkezler, kamu tesis gibi işlev alanlarının belirlenerek, hukuki, sosyal, fiziki, ekonomik, politik problemlerin belirlenmesi ve tartışılması 2. Uygun ölçeklerde gelişme dinamiklerini etkileyebilecek özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak organizasyonu 3. Gelişimine yönelik tasarım kurgusunun ortaya konması 4. Planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemlerin açıklanması, dersi temel amaçlarını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders; 3194 Sayılı İmar Kanunun Yasal Çerçevesi; Plan İçerik, Ölçek ve Uygulamaları, Kavramsal İlişkileri ve Yasal Sınırlayıcıları,Plan Çeşitleri: Geniş Kapsamlı Planlama, Eylem Planlaması, Stratejik Planlama,Planlama Alanları ve İşlev Bölgeleri: Konut, Çalışma, Ulaşım, Yeşil, Kamusal Tesis Alanlarının Dağılımı, Planlama Kriterleri, Çevre İlişkileri,Yerleşme Alanları Planlama İlkeleri: Yapı nizamları, yapı ve kullanım yoğunlukları, yapılaşma katsayıları, ulaşım sistemi ve yapısal tasarım ,Sanayi Alanları Planlama İlkeleri: Küçük sanayi ve organize sanayi yapılaşma ve ulaşım esasları, çevre kontrol-uyum kriterleri ve tasarım yaklaşımları, sosyal donatı ve servis alan düzenlemeleri,Yeşil Alanlar Planlama İlkeleri: Yerleşme birimleri paralelinde kademeli yerleşme, park ve yeşil alanları, tampon ve koruyucu yeşil alanlar,Ara Sınav,Ticaret Alanları Planlama İlkeleri: Merkez donatıları, kademeli ticaret üniteleri, ticaret fonksiyonları ve dağılımı, diğer fonksiyonel alanlar ile ilişkileri,Kamusal Tesis Alanları Planlama İlkeleri: Sağlık, güvenlik, eğitim, spor yapıları, kültürel ve sosyal tesisler, servisler ve hizmet alanları tasarımı, büyüklük ve dağılımı, çevre ilişkileri,Ulaşım Alanları Planlama İlkeleri: Ulaşım sistemleri ve çeşitlenmesi, taşıt ulaşım kademelenmesi, eğime uygun ulaşım kararları, yol en kesitleri, boy kesitleri, otopark tasarımı, kavşak çözümlemesi, yol kaplamaları ve yönlendirici elemanları,Servis Sektör Alanları Planlama İlkeleri: Konaklama, misafirhane, yeşil açık alanlar ve ortak kullanım mekânları tasarım ve dağılımı, yer seçim kriterleri,500 Kişilik Bir Yerleşme Tasarımı Uygulaması,Ödevler Üzerinden Eleştirel Değerlendirme ve Tartışma,Final: Maket Teslimi, Eleştirel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Plan yapımı ve politika uygulamasının yönetsel, yasal ve politik yönlerini öğrenme yeteneği 2. Mevcut durum ve uygulamaları anlayabilme becerisi 3. Şehirsel alanlarda sosyal güvenliği yönlendirebilecek işlevler arası ilişkiler sistemini kurgulayabilme, fiziksel mekân organizasyonu oluşturabilme ve güvenli mekânları gerçekleştirmeye yönelik araçları tanımlayabilme yetisi 4. Yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik altyapı alanları organizasyonunu belirleme ve bu alanlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme becerisi kazandırır. 1, 2, 3, 4 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 3194 Sayılı İmar Kanunun Yasal Çerçevesi; Plan İçerik, Ölçek ve Uygulamaları, Kavramsal İlişkileri ve Yasal Sınırlayıcıları
2 Plan Çeşitleri: Geniş Kapsamlı Planlama, Eylem Planlaması, Stratejik Planlama
3 Planlama Alanları ve İşlev Bölgeleri: Konut, Çalışma, Ulaşım, Yeşil, Kamusal Tesis Alanlarının Dağılımı, Planlama Kriterleri, Çevre İlişkileri
4 Yerleşme Alanları Planlama İlkeleri: Yapı nizamları, yapı ve kullanım yoğunlukları, yapılaşma katsayıları, ulaşım sistemi ve yapısal tasarım
5 Sanayi Alanları Planlama İlkeleri: Küçük sanayi ve organize sanayi yapılaşma ve ulaşım esasları, çevre kontrol-uyum kriterleri ve tasarım yaklaşımları, sosyal donatı ve servis alan düzenlemeleri
6 Yeşil Alanlar Planlama İlkeleri: Yerleşme birimleri paralelinde kademeli yerleşme, park ve yeşil alanları, tampon ve koruyucu yeşil alanlar
7 Ara Sınav
8 Ticaret Alanları Planlama İlkeleri: Merkez donatıları, kademeli ticaret üniteleri, ticaret fonksiyonları ve dağılımı, diğer fonksiyonel alanlar ile ilişkileri
9 Kamusal Tesis Alanları Planlama İlkeleri: Sağlık, güvenlik, eğitim, spor yapıları, kültürel ve sosyal tesisler, servisler ve hizmet alanları tasarımı, büyüklük ve dağılımı, çevre ilişkileri
10 Ulaşım Alanları Planlama İlkeleri: Ulaşım sistemleri ve çeşitlenmesi, taşıt ulaşım kademelenmesi, eğime uygun ulaşım kararları, yol en kesitleri, boy kesitleri, otopark tasarımı, kavşak çözümlemesi, yol kaplamaları ve yönlendirici elemanları
11 Servis Sektör Alanları Planlama İlkeleri: Konaklama, misafirhane, yeşil açık alanlar ve ortak kullanım mekânları tasarım ve dağılımı, yer seçim kriterleri
12 500 Kişilik Bir Yerleşme Tasarımı Uygulaması
13 Ödevler Üzerinden Eleştirel Değerlendirme ve Tartışma
14 Final: Maket Teslimi, Eleştirel Değerlendirme
Kaynaklar
1. Frestone, R. (2000) Urban Planning in a Changing World:The 20.Century Experience, Routledge Publish. 2. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, İTÜ. 3. Kostof, S. (1991) The City Shaped, Thames and Huston Ltd. 4. Lozano E. (1990) Community design and culture of the cities, Cambridge University Press. 5. Spreiregen, P. D. (1965) Urban Design: the architecture of towns and cities, McGraw Hill. 6. R.Raci Bademli (2005) Kentsel planlama ve tasarım öğrencilerine notlar, TMMOB. 7. George Benz (1970) Elements of urban form, McGraw-Hill. 8. L. Gehl, L. Gemzoe (2001) New city spaces, Danish Architectural Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu