Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ 2+4 4 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mine DİKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bölüm öğrencilerine bu ders ile morfolojik, sosyal, algısal, görsel, işlevsel, kültürel yönlendiriciler çerçevesinde kentsel tasarım disiplinini tanıtmak, bu alandaki temel kavramları, konuları, ilkeleri ve farklı yaklaşımları aktarmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı ve tanışma, alan gezisi hakkında bilgilendirmeler,Mekân/kentsel mekân kavramları, kentsel tasarım kavramının gelişimi ve diğer mekânsal bilimler ile olan ilişkiler; Verilerin temin edilmesi- Alan Gezisi,Kentsel doku kavramı ve bileşenleri; Kentsel doku analizleri,Kent kimliği ve kentsel imaj öğeleri; Kentsel imaj analizi,İnsan–mekan etkileşimi kapsamında temel davranış kuramları; Diğer mekansal analizler ,Mekansal algı türleri; görsel, işitsel, kokusal, dokunsal, sezgisel algılama ile Gestalt kuramı ve ilkeleri; Diğer mekansal analizler ,Biçim ve mekânsal organizasyon bağlamında işlev, ölçek, oran faktörler ve diğer estetik değerler; Diğer Mekansal Analizler ,Ara Sınav, Sentez,Kentsel tasarım ilkeleri; doku, renk, ışık, gölge, uyum, zıtlık, denge, devamlılık/tekrar, değişim, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögeler; Öneri ve yaklaşım ,Kentsel tasarım ve çevresel faktörleri; doğal, coğrafi, topografik, jeolojik, meteorolojik koşullar, ekolojik kentsel tasarım; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekan dokusu ile ilgili diğer ögeler; kent mobilyaları, zemin malzemeleri ve diğer elemanlar; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-I; Tasarım Uygulaması,Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-II; Tasarım Uygulaması,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel tasarımın çok disiplinli yapısının anlaşılması, 2. Kent dokusunu ve imajını oluşturan ögelerin öğrenilmesi, 3. Kentsel mekan ve insan ilişkisinin anlaşılması, 4. Yaratıcı düşünme ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, 5. Kavramsallaştırma ve sembollerle ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi, 6. Tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi. 1, 10, 14, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma, alan gezisi hakkında bilgilendirmeler
2 Mekân/kentsel mekân kavramları, kentsel tasarım kavramının gelişimi ve diğer mekânsal bilimler ile olan ilişkiler; Verilerin temin edilmesi- Alan Gezisi
3 Kentsel doku kavramı ve bileşenleri; Kentsel doku analizleri
4 Kent kimliği ve kentsel imaj öğeleri; Kentsel imaj analizi
5 İnsan–mekan etkileşimi kapsamında temel davranış kuramları; Diğer mekansal analizler
6 Mekansal algı türleri; görsel, işitsel, kokusal, dokunsal, sezgisel algılama ile Gestalt kuramı ve ilkeleri; Diğer mekansal analizler
7 Biçim ve mekânsal organizasyon bağlamında işlev, ölçek, oran faktörler ve diğer estetik değerler; Diğer Mekansal Analizler
8 Ara Sınav, Sentez
9 Kentsel tasarım ilkeleri; doku, renk, ışık, gölge, uyum, zıtlık, denge, devamlılık/tekrar, değişim, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögeler; Öneri ve yaklaşım
10 Kentsel tasarım ve çevresel faktörleri; doğal, coğrafi, topografik, jeolojik, meteorolojik koşullar, ekolojik kentsel tasarım; Tasarım Uygulaması
11 Kentsel mekan dokusu ile ilgili diğer ögeler; kent mobilyaları, zemin malzemeleri ve diğer elemanlar; Tasarım Uygulaması
12 Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-I; Tasarım Uygulaması
13 Kentsel mekânı oluşturan biçimlerden sokak ve meydan tasarımı; örneklerle ve uygulama pratikleri-II; Tasarım Uygulaması
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
Alexander C., et al., (1987), A New Theory Of Urban Design, Oxford University Press, New York. Bacon, E. N., (1969), Design of Cities, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Bademli, R. R., (2005), Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara. Carmona, M., & Tiesdell, S. (2007). Urban Design Reader, Oxford. Cliff, M., (1992), Urban Design: Street and Square, Oxford. Gehl, J., (1987), Life Between Buildings, New York: Van Nostrand Reinhold. Giritlioğlu, C., (1991), Şehirsel Mekân Öğeleri ve Tasarım, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. Greed, C., Marion R., (1998), Introducing Urban Design: Interventions and Responses, London. Kostof, S., (1991), The City Assembled, The Elements Of Urban Form Through History, London. Kostof, S., (1992), The City Shaped, Urban Patterns and Meaning Through History, London, Bulfinch Press.3 Krier, R., (1984), Urban Space, London: Academy Editions. Lynch, K., (1962), The Image of the City, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Lynch, K., (1989), Good City Form, Cambridge - Massachusetts: MIT Press. Madanipour, A. (2004). Design of Urban Space: An Inquiry into Socio-spatial Process. Ann Arbor, Mi: UMI. Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, (N. Bilgin, çev.), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. Spreiregen, P. D., (1965), Urban Design: The Architecture of Towns and Cities, McGraw-Hill. Trancik, R. (1986), Finding Lost Space: Theories of Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold. Webb, M., (1990), The City Square, London: Thames and Hudson. Zucker, P. (1959). Town and Square. New York: Colombia University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 8 4 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu