Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEYZAJ MİMAR. VE KENTSEL TASARIMDA STRÜKTÜR 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Doğan TÜRK, Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel mekan bileşenlerinin tanıtılması ve incelenmesi, kentsel mekan sisteminin yapısını/strüktürünü oluşturan unsurların uygulamalar ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin, kapsamının ve işleyişinin tanıtılması,Kentsel mekan: Tanımı, nitelikleri ve tanımlayıcı unsurları,Kentsel mekanı oluşturan çevresel faktörler: Topografya, doğal kaynaklar, iklimsel koşul, jeolojik yapı, yeşil alanlar,Kentsel mekanı oluşturan sosyal faktörler: İnsan-mekan etkileşimi (belgesel gösterimi),Kentsel mekanı oluşturan yapısal faktörler: Kentsel doku farklılıkları ve yapı tipolojileri,Kentsel formun oluşum ve değişimi, Kentsel form-algı ilişkisi,Kentsel mekanın okunabilirliği/algılanabilirliği: Kompozisyon, figür-zemin ilişkisi, hiyerarşi, uyum, denge, zıtlık, egemenlik, tekrar/devamlılık, simetri, monotonluk, gerilim,Kentsel mekan organizasyonu: Kentsel omurga ve aks, işlevsel kurgu, oran, ölçek,Ara Sınav,Kentsel mekan ögeleri: Yollar, sokaklar ve izler, hareket ve yönelim,Kentsel mekân ögeleri: Eşikler, sınırlar, bölgeler, odak noktaları, anıtsal ögeler,Kentsel mekân öğeleri: Yeşil alan kurgusu, yeşil sistemler, ağaç-mekan ilişkisi,Kentsel mekan kurgusu: Tasarım uygulaması,Kentsel mekan kurgusu: Tasarım uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel form, biçim ve strüktürün kavranması; mekansal kurgu yapabilme yetisinin kazanılması 2. Kentsel mekanda strüktürü oluşturan elamanların değişen fonksiyon ve formlar paralelinde nasıl yer bulacağının ve birbiri ile nasıl ilişkilendirilebileceğinin kavranması 1, 14, 2, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin, kapsamının ve işleyişinin tanıtılması
2 Kentsel mekan: Tanımı, nitelikleri ve tanımlayıcı unsurları
3 Kentsel mekanı oluşturan çevresel faktörler: Topografya, doğal kaynaklar, iklimsel koşul, jeolojik yapı, yeşil alanlar
4 Kentsel mekanı oluşturan sosyal faktörler: İnsan-mekan etkileşimi (belgesel gösterimi)
5 Kentsel mekanı oluşturan yapısal faktörler: Kentsel doku farklılıkları ve yapı tipolojileri
6 Kentsel formun oluşum ve değişimi, Kentsel form-algı ilişkisi
7 Kentsel mekanın okunabilirliği/algılanabilirliği: Kompozisyon, figür-zemin ilişkisi, hiyerarşi, uyum, denge, zıtlık, egemenlik, tekrar/devamlılık, simetri, monotonluk, gerilim
8 Kentsel mekan organizasyonu: Kentsel omurga ve aks, işlevsel kurgu, oran, ölçek
9 Ara Sınav
10 Kentsel mekan ögeleri: Yollar, sokaklar ve izler, hareket ve yönelim
11 Kentsel mekân ögeleri: Eşikler, sınırlar, bölgeler, odak noktaları, anıtsal ögeler
12 Kentsel mekân öğeleri: Yeşil alan kurgusu, yeşil sistemler, ağaç-mekan ilişkisi
13 Kentsel mekan kurgusu: Tasarım uygulaması
14 Kentsel mekan kurgusu: Tasarım uygulaması
Kaynaklar
1. Carmona, M. (2003) Public places urban spaces:the dimensions of urban design, Oxford: Architectural Press. 2. Ching, F. D. (1979) Architecture, Form, Space & Order. 3. Christopher, A. (1964) Notes on the Synthesis of Form, Gideon. 4. Garvin, A. (1997) Urban Parks and Open Space, Urban Landscape Institute. 5. Marcus, C. (1997) People Places, Design Guidelines for Urban Open Space. 6. Vandyke, S. (1990) From Line to Design, Design Graphics Communication, New York. 7. Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press. 8. Giritlioğlu, C. (1998) Şehirsel Mekân Öğeleri, ITU. 9. Raci Bademli (2005) Kentsel planlama ve tasarım öğrencilerine notlar, TMMOB. 10. George Benz (1970) Elements of urban form, McGraw-Hill. 11. Gehl, J. (1987) Life Between Buildings, NY: Van Nostrand Reinhold. 12. Krier, R. (1979). Urban Space, Academy Editions, London.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 12 2 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu