Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel mekan ve peyzaj mimarlığı konularında mesleki çerçeveyi tanımlamak, irdelemek, uygulama aşamalarında yasal ve düzenleyici konular hakkında bilgilendirme yapmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Şehirdeki Yeşil Alan Elemanları, İnsan Çevre İlişkileri,Kentsel Mekan ve Yeşil Alan Sistemleri, Boş Mekanların Tasarım Elemanları, Noktasal ve Çizgisel Tasarım Elemanları, Düzlemsel Tasarım Elemanları,Kentsel Form ve Algı, Mekan Kenarları, Mekan Dizilimleri,Topoğrafya, Zemin Modelleme, Yol Yönlendirmeleri, Arazi Yüksekliğini Aşma Olanakları,Kentsel ve Ekolojik Mekan, Su ve Ağaç Yerleşimi, Cadde Bölgesindeki Ağaçlar,Bitkilendirmeler, Kullanım Alanları,Kentsel Evrim ve Peyzaj Tasarımı, Karşılıklı Etkileşimler ve Kaliteler,Bina/Boş Mekan, Renk Etkileri,Kentsel Mekan, Meydanlar ve Yol Sistemi, Peyzaj Tasarım İlkeleri, Işık ve Gölge, Hava Koşullarının Etkisi,Zıtlık/Uyum, Gerilim, Monotonluk/Çeşitlilik Tasarım İlkelei,Durgunluk/Hareket/Oryantasyon Tasarım İlkeleri, Peyzaj ve Ekolojik Yerleşme İlkeleri,Ölçü, Boyut, Oran, Kullanıcının Yeri,Tasarım Yönergesi Olarak Peyzaj, Yavaş Şehir Kavramı,Tasarım Kuralları, Ham Maddeye Uygun Malzeme Kullanımı, Drenaj Sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Planlama, tasarım ve peyzaj konularında uygulama pratiği kazanır. 2) Etik ve mesleki temel sorumlulukları kazanır. 3) Mesleki uygulama çerçevesinde temel ilişki ve aktörleri tanır. 4) Mesleki uygulamada çalışma kurum, kuruluş ve uzmanlıkları tanır. 5) Dersi başarıyla bitiren öğrenciler doğayı, insan gereksinimlerini tanıyarak dengeli, yasal tasarımlarla, uygulamaları, dolayısıyla yaşam konforunu artıran katkıları yapma becerisini kazanır. 1, 14, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Şehirdeki Yeşil Alan Elemanları, İnsan Çevre İlişkileri
2 Kentsel Mekan ve Yeşil Alan Sistemleri, Boş Mekanların Tasarım Elemanları, Noktasal ve Çizgisel Tasarım Elemanları, Düzlemsel Tasarım Elemanları
3 Kentsel Form ve Algı, Mekan Kenarları, Mekan Dizilimleri
4 Topoğrafya, Zemin Modelleme, Yol Yönlendirmeleri, Arazi Yüksekliğini Aşma Olanakları
5 Kentsel ve Ekolojik Mekan, Su ve Ağaç Yerleşimi, Cadde Bölgesindeki Ağaçlar
6 Bitkilendirmeler, Kullanım Alanları
7 Kentsel Evrim ve Peyzaj Tasarımı, Karşılıklı Etkileşimler ve Kaliteler
8 Bina/Boş Mekan, Renk Etkileri
9 Kentsel Mekan, Meydanlar ve Yol Sistemi, Peyzaj Tasarım İlkeleri, Işık ve Gölge, Hava Koşullarının Etkisi
10 Zıtlık/Uyum, Gerilim, Monotonluk/Çeşitlilik Tasarım İlkelei
11 Durgunluk/Hareket/Oryantasyon Tasarım İlkeleri, Peyzaj ve Ekolojik Yerleşme İlkeleri
12 Ölçü, Boyut, Oran, Kullanıcının Yeri
13 Tasarım Yönergesi Olarak Peyzaj, Yavaş Şehir Kavramı
14 Tasarım Kuralları, Ham Maddeye Uygun Malzeme Kullanımı, Drenaj Sistemi
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Kunst und Sehen, Arneim Rudolf,1978; Staedtebau der Gegenwart, Hans Mausbach, 1975; Staedtebau, Wolfgang Müller, 1979; Gestaltung Staedtischer Freiraeume, Thomas Henz, 1984; Sağlıklı Şehir Planlaması, Hugh Barton & Catherine Tsorou, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu