Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU, Öğr.Gör. Doğan TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yapıda strüktür kavramının irdelenmesi ve anlaşılması. Yük kavramı ve yük aktarım prensiplerinin öğrenci tarafından kavranması. Temel yapı strüktür elemanları olan temel, döşeme, kolon, kiriş ve perdenin açıklanması tanımlanması ve uygulamalarla pekiştirilmesi. Mesnet kavramı ve çeşitleri... Temel strüktürel biçimler; aktif form, vektör strüktür, yüzey strüktür ve kesit strüktür sistemler. Strüktürel sistemlerin yapı fonksiyonları ile nasıl değiştiğinin anlaşılması...
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon haftası, dersin işlenişi ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, strüktür kavramına giriş,Strüktür kavramının taşıyıcı sistem olarak tanımı ve açıklanması, taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimlerinin anlatılması, doğadan strüktür örnekleri. Strüktürel gereklilikler ( Denge, geometrik stabilite, dayanım ve rijitlik), Yapıda kullanılan strüktürel elemanlar (temel, kolon, kiriş, perde, döşeme), Mesnet kavramı, fonksiyonu ve çeşitleri. Belirgin Yapısal Sistemlerin Analizi, Rijit Cisimlerin Dengesi. Yük çeşitleri ve yük aktarım prensipleri,Strüktürel biçimler 1 – Aktif form strüktür sistemler 2- Aktif vektör strüktür sistemler, Strüktürel biçimler 3- Aktif kesit strüktür sistemler 4- Aktif yüzey strüktür sistemler,Strüktürel biçimin, strüktürün ektinliğine tesiri,Peyzaj Tasarım Pratiklerine Dair Örneklerinin İncelenmesi: Çocuk Oyun Alanları ,Yapıların fonksiyon yönünden türleri ve strüktüre etkisi (eğitim, sağlık, konut, fabrika vb),Yapı strüktürlerinin tasarımı ile ilgili seminer,Ön Tasarım ve Tasarım Süreçleri, Şematik Tasarım, dünyadan yapı strüktür örnekleri, Mesleğe Yönelik Strüktürel Kavramların Teori ve Pratiği (MIM, ARC, ICT: Kolon Analizi ve Tasarımı; EUT: Basit makinalar I),Mesleğe Yönelik Strüktürel Kavramların Teori ve Pratiği , Sürdürülebilir mimaride kullanılan doğal taşıyıcı elemanlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi tamamlayan öğrenciler; 1. Ulusal ve uluslararası anlamda peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım projeleri ve uygulama örneklerine aşina olma, 2. Proje örneklerini analiz etme, okuma ve yorumlama becerisini kazanma, 3. Farklı yer, kültür ve coğrafyalardaki projelerin birbirlerinden farklılaşma nedenlerini kavrayabilme ve bu konuda eleştirel düşünebilme becerilerini kazanır. 1, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon haftası, dersin işlenişi ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, strüktür kavramına giriş
2 Strüktür kavramının taşıyıcı sistem olarak tanımı ve açıklanması, taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimlerinin anlatılması, doğadan strüktür örnekleri. Strüktürel gereklilikler ( Denge, geometrik stabilite, dayanım ve rijitlik)
3 Yapıda kullanılan strüktürel elemanlar (temel, kolon, kiriş, perde, döşeme)
4 Mesnet kavramı, fonksiyonu ve çeşitleri. Belirgin Yapısal Sistemlerin Analizi, Rijit Cisimlerin Dengesi. Yük çeşitleri ve yük aktarım prensipleri
5 Strüktürel biçimler 1 – Aktif form strüktür sistemler 2- Aktif vektör strüktür sistemler
6 Strüktürel biçimler 3- Aktif kesit strüktür sistemler 4- Aktif yüzey strüktür sistemler
7 Strüktürel biçimin, strüktürün ektinliğine tesiri
8 Peyzaj Tasarım Pratiklerine Dair Örneklerinin İncelenmesi: Çocuk Oyun Alanları
9 Yapıların fonksiyon yönünden türleri ve strüktüre etkisi (eğitim, sağlık, konut, fabrika vb)
10 Yapı strüktürlerinin tasarımı ile ilgili seminer
11 Ön Tasarım ve Tasarım Süreçleri, Şematik Tasarım, dünyadan yapı strüktür örnekleri
12 Mesleğe Yönelik Strüktürel Kavramların Teori ve Pratiği (MIM, ARC, ICT: Kolon Analizi ve Tasarımı; EUT: Basit makinalar I)
13 Mesleğe Yönelik Strüktürel Kavramların Teori ve Pratiği
14 Sürdürülebilir mimaride kullanılan doğal taşıyıcı elemanlar
Kaynaklar
1. Hill, J., 2017. 100 Years, 100 Landscape Designs, Prestel. 2. Archiworld Series, 2011-2016. Landscape Architecture Competition Annual 4-8, Choseok & Archiworld, Seoul. 3. Kombol, M., 2015. 30:30 Landscape Architecture, Phaidon Press. 4. Cohen S., 2015. The Inspired Landscape: Twenty-One Leading Landscape Architects Explore the Creative Process, Timber Press. 5. Balmori, D., Sanders, J., 2011. Groundwork: Between Landscape and Architecture, The Monacelli Press 6. Vidiella, A.S., 2008. The Sourcebook of Contemporary Landscape Design, Collins Design, New York.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu