Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ REHBERLİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler; kariyer psikolojik danışmanlığı ile ilgili temel kavramları kullanarak akıl yürütebilme, Türkiye’deki mesleki yönelim sorunlarını ele alabilme ve kariyer psikolojik danışmanlığı kuramlarına uygun kariyer rehberliği programlarını uygulayabilme ile ilgili becerileri kazanırlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar,Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar ,Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar,Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar ,Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar ,Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar Kariyer müdahaleleri ve uygulamaları ile ilgili temel kavramlar,Türkiye’deki mesleki yönelim sorunları ve çözüm önerileri,Ara Sınav,Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı,Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı,Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı ile ilgili Türkçe psikolojik testler ve kariyer rehberliği uygulamaları,Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı,Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı,Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı ile ilgili Türkçe psikolojik testler ve kariyer rehberliği uygulamaları -Genel Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarını kullanabilir. 1 A, C
1.1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarından yararlanarak Türkiye’deki mesleki yönelim sorunlarına çözümler üretebilir. 1 A, C
2.Kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramlardan yararlanarak kariyer rehberliği uygulamaları yapabilir. 1 A, C
2.1.Öğrencilerin karakteristik özellikleri ile mesleki seçeneklerin eşleştirilmesine yönelik psikoeğitim programı geliştirme ve uygulayabilir. 1 A, C
2.2.Kariyer farkındalığı geliştirme konusunda psikoeğitim programı geliştirebilir ve uygulayabilir. 1 A, C
2.3.Kariyer rehberliği ile ilgili psikolojik ölçme araçlarını uygulayabilir. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (1. Bölüm)
2 Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (1. Bölüm)
3 Kariyer gelişimi ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (1. Bölüm)
4 Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (2. Bölüm)
5 Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (2. Bölüm)
6 Bireysel farklılıklarla ile ilgili temel kavramlar Kariyer müdahaleleri ve uygulamaları ile ilgili temel kavramlar Özyürek (2016) (2. ve 3. Bölüm)
7 Türkiye’deki mesleki yönelim sorunları ve çözüm önerileri Özyürek (2016) (4. Bölüm)
8 Ara Sınav
9 Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı Özyürek (2016) (5. Bölüm)
10 Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı Özyürek (2016) (5. Bölüm)
11 Karakteristik özellik ve etmen yaklaşımı ve Holland’ın Tipoloji Kuramı ile ilgili Türkçe psikolojik testler ve kariyer rehberliği uygulamaları Özyürek (2016) (6. Bölüm)
12 Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı Özyürek (2016) (7. Bölüm)
13 Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı Özyürek (2016) (7. Bölüm)
14 Super’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramı ile ilgili Türkçe psikolojik testler ve kariyer rehberliği uygulamaları -Genel Değerlendirme Özyürek (2016) (8. Bölüm)
Kaynaklar
Özyürek, R. (2016). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Çocuk ve ergenler için kariyer rehberliği uygulamaları. (2. b.). Ankara: Nobel.
Bacanlı, F., & Sürücü, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile ebeveyne bağlanmaları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, s. 679-700. Bacanlı, F., Özer, A., & Sürücü, M. (2007, Ekim). Çocuklar için Kariyer Gelişim Ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çeşme, İzmir. Bacanlı, F., Özer, A., & Sürücü, M. (2007, Ekim). Çocuklar için Kariyer Gelişim Ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği . IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çeşme, İzmir. Bostancı, H. (2014). Kariyer farkındalığı geliştirme amaçlı grup rehberliği programının 7. sınıf öğrencilerinin kariyer gelişim düzeylerine olan etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bostancı, H. (2015). 7. ve 8. sınıf öğrencileri için kariyer farkındalığı geliştirme amaçlı grup rehberliği programı. Ankara: Nobel. Işık, E. (2014). Çocuk kariyer gelişimi ile yaşam doyumu ve durumluk kaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online-Elementary Education Online, 13(2), s. 682-693. Kuzgun, Y., & Bacanlı, F. (2005). Lise öğrencileri için meslei olgunluk ölçeği el kitabı. Y. Kuzgun, & F. Bacanlı içinde, Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi, 3 (2. b.). Ankara: Nobel. Kuzgun, Y., Bozgeyikli, H., & Timur, B. (2010). BİLDEMER Ortaöğretim. Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği. Ankara: Nobel. Niles, S., & Harris-Bowlsbey, J. (2013). 21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri. Ankara: Nobel. Özyürek, R. (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 32, 54-63. Özyürek, R., Çalışkan, S., & Türkoğlu, E. (2015). Sınıf Rehberliği Ünitelerini Temel Alan Okul Psikolojik Danışmanlığı Programı Modeli Uygulamaları: Kariyer Farkındalığı Geliştirmeye Yönelik Bir Sınıf Rehberliği Ünitesi-Anadolu Lisesi e-kitabı. Manisa: Yazar. Schulhteiss, G. B., & Stead, D. (2004). Childhood career development scale: Scale construction and psychometric properties. Journal of Career Assessment, 12, s. 113-134. Tracey, T. (2010). Development of an abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI-Short. Journal of Vocational Behavior, 76, 1-15. DOI:10.1016/j.jvb.2009.06.007. Tracey, T. J. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the spherical model of interests andcompetence beliefs. Journal of Vocational Behavior, 60, 113 - 172. Vardarlı, B., Özyürek, R., Wilkins-Yel, K., & Tracey, T. (2017). Examining the structure of vocational interests in Turkey in the context of the personal globe model. International Journal for Educational and Vocational Guidance, doi:10.1007/s10775-016-9338-6, s. 1-13. Yayla, A., & Bacanlı, F. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 10, s. 1148-1159.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 1 6 6
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu