Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hatice ŞENGÜL ERDEM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, eğitim alanındaki nicel yaklaşım ve yöntemler, nitel yaklaşım ve yöntemler ile karma yaklaşım ve yöntemlere ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; bilimsel araştırma kavramı, tanımlar,eğitim araştırmalarında problem durumu,temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri,eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu,veri toplama teknikleri 1(nicel),veri toplama teknikleri 2 (nitel),veri analizi 1 (nicel),veri analizi 2 (nitel),kodlama çeşitleri,bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim,geçerlik güvenirlik kavramları,eylem araştırması,araştırma raporu yazma,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, eğitimde araştırma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri açıklar; 2 A, C
Veri toplama araçlarının genel özelliklerini açıklar; Veri toplama araçlarını uygular; 2 A, C
Bilimsel araştırmaları temel paradigmalara göre analiz eder; 2 A, C
Nicel, nitel ve karma araştırma desenlerini tanımlar; 2 A, C
Araştırma sürecini yönetir (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 bilimsel araştırma kavramı, tanımlar Büyüköztürk vd. (ss.2-33)
2 eğitim araştırmalarında problem durumu Büyüköztürk vd. (ss.38-74)
3 temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri
4 eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu Büyüköztürk vd. (ss.80-99)
5 veri toplama teknikleri 1(nicel) Büyüköztürk vd. 4. bölüm (ss.102-170)
6 veri toplama teknikleri 2 (nitel) Yıldırım & Şİmşek (2005). 6. bölüm (ss.119-147)
7 veri analizi 1 (nicel)
8 veri analizi 2 (nitel) Yıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 221-250)
9 kodlama çeşitleri Yıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 221-250)
10 bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim
11 geçerlik güvenirlik kavramları Büyüköztürk vd. (ss.102-170)
12 eylem araştırması Yıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 296-305)
13 araştırma raporu yazma Büyüköztürk vd. 7. bölüm (ss.272-329)
14 araştırma önerisi hazırlama örnek araştırma önerisi inceleme
Kaynaklar
Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık. Babbie, E. ( 2007). The practice of social research . Wadsworth, US. Büyüköztürk vd. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi
Babbie, E. ( 2007). The practice of social research . Wadsworth, US. adlı kaynaktan yapılacak tercümeler içeren kitapcık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu