Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı toplumsal sorumluluk, topluma hizmet, hizmet ederek öğrenme, toplumla ortaklık konularında teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi içerir. Örneğin, Üniversite Mentörlük Programı, üniversite lisans öğrencileri ile BSRM ve KBRM gibi dezavantajlı hedef kitlelerin toplumsal entegrasyonu sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda, dezavantajlı kitlelere karşı farkındalığı arttırıcı, ihtiyaçları doğrultusunda sevgi, saygı ve güven ortamı yaratarak bu ergenlerin kişisel gelişimlerini destekleyici, bireysel potansiyellerini maksimize edici programların planlanması ve uygulanması hedeflenir. Uygulamalı çalışmalarla sınf öğrencilerinin psiko-sosyal yaşam becerileri kazandırma ve geliştirme yönünde bireysel ve sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yapmaları hedeflenir. Ek olarak, lisans öğrencilerinin topluma hizmet, hizmet ederek öğrenme faaliyetleri uygulamaları ile iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal Katılım ve İşbirliğine Giriş,Türkiye’de Ergen Profili,Büyük Abla Büyük Abi Programlarının Etkisini İnceleyen Araştırma,Çocuk Trendleri Araştırmaları,Tübitak Projeleri,Örnek Proje Sunumu,Proje Sunumu,Proje Sunumu,Proje Sunumu,Proje Sunumu,Gönüllü Toplumsal Hizmet,Gönüllü Toplumsal Hizmet,Gönüllü Toplumsal Hizmet,Gönüllü Toplumsal Hizmet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bu dersi alan öğrenciler, dezavantajlı grupların psiko-sosyal sorunlarına karşı toplumsal duyarlılık içinde, çözüm merkezli düşünebilme kapasiteleri ile rehberlik becerisi gösterebilecekler. 2. Dezavantajlı gruplara yönelik psiko-sosyal sorunları ile ilgili projeler üretip, bunları gerçekleştirmek becerisi gösterebileceklerdir. 3. Toplumsal sorumluluk ve topluma hizmet kapsamında ilgili Sivil Toplum Kuruluşu, Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmet Kurumu 4. Kurumları ile işbirliği içinde aktif olarak çalışabilecekler. 5. Öğrenciler toplumsal sorumluluk, topluma hizmet, hizmet ederek öğrenme, toplumla ortaklık konularını kültürel bağlam içerisinde değerlendirip, sorun çözmede alternatif düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme imkânı elde edebilecekler. 6. Öğrenciler, toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllülük temelli toplumsal değerlerin koruyucu etkisini temel yaşam becerilerinin kullanımı ile entegre edebilecekler (Değerler Eğitimi gibi). 7. Toplumsal ve kültürel değerleri anlayarak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık/çözüm merkezli düşünme, çözüm üretebilme potansiyelini geliştirip, katılımcı bir yaklaşımla hareket edebilecekler. Öğrenciler aşağıdaki konularda gruplar halinde porjeler hazırlayıp, sunarlar. 1. Madde Bağımlılığını Önleme 2. Kadına Şiddeti Önleme 3. Ergenler Arasında Akran Zorbalığını Önleme 4. Zihinsel Engeli Olan Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu 5. Fiziksel Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu 6. Sokakta Yaşayan Çocukların Psikososyal Rehabilitasyonu 7. Çocuk Suçluluğunu Önleme Projesi 8. Suça Karışmış Çocukların Psikososyal Rehabilitasyonu 9. Aile-içi Cinsel İstismarı Önleme: Toplumsal Sorumluluk 10. Okul, Aile ve Toplum İşbirliği 11. Otistik Çocukların Rehabilitasyonu 12. İnternet Bağımlılığını Önleme 13. Okullarda Obeziteyi Önleme Eğitimi 14. Okur-yazarlığı Yaygınlaştırma 15. Yaşlıların Sosyal Entegrasyonu 16, 21, 3, 4, 8 A, C, D
C, D
Öğretim Yöntemleri: 16: Proje Temelli Öğrenme, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Katılım ve İşbirliğine Giriş Derse Giriş-Tanıtım
2 Türkiye’de Ergen Profili Ders Okuması
3 Büyük Abla Büyük Abi Programlarının Etkisini İnceleyen Araştırma Ders Okuması
4 Çocuk Trendleri Araştırmaları Ders Okuması
5 Tübitak Projeleri Ders Okuması
6 Örnek Proje Sunumu Ders Okuması
7 Proje Sunumu Ders Okuması
8 Proje Sunumu Ders Okuması
9 Proje Sunumu Gönüllü Hizmet
10 Proje Sunumu Gönüllü Hizmet
11 Gönüllü Toplumsal Hizmet Gönüllü Hizmet
12 Gönüllü Toplumsal Hizmet Gönüllü Hizmet
13 Gönüllü Toplumsal Hizmet Gönüllü Hizmet
14 Gönüllü Toplumsal Hizmet Gönüllü Hizmet
Kaynaklar
Mentörlük Kitabı Community Engagement Chapter 1 Community Engagement Chapter 2 An Impact Study of BBBS Research Facts and Findings Çocuk Hakları Sözleşmesi TUİK Raporu Sokak Çocukları Raporu Hünee 2009 sonuçları Hacettepe TR’nin Şiddet Haritası Şiddete Karşı Ulusal Eylem Planı Ruh Sağlığı Eylem Planı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu