Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Kenan DEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Kenan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan ekonomik kavram ve terimlerin anlamını öğrenmek, sağlık sektöründeki ekonomik dinamikler hakkında bilgi edinmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Sağlık-Hastalık Kavramları,2-Sağlık Hizmetleri,3-Sağlık Sistemleri,4-Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri,5-Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Biçimleri,6-Sağlık Hizmetlerinde “talep”,7-Sağlık Sektöründe Arz-Talep İlişkisi,8-Sağlıkta Fiyat-Değer İlişkisi,9-Neoliberal Politikalar ve Sağlık,10-Devletçi Politikalar ve Sağlık,11-Sosyal Sigorta, Özel Sigorta ve Sağlık,12-Hastalık Yükü: DALY, QALY Kavramları,13-Küreselleşme-Sağlık İlişkisi,14-Hayatın Tıplaştırılması,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık ekonomisine ilişkin terminoloji ve temel kavramları tartışabilecektir.
1.1. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.
1.2. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini listeler.
1.3. Arz-talep ilişkisini ifade eder.
1.4. Fiyat-değer ilişkisini ifade eder.
2. Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemleri konusunda derin bilgileri değerlendirebilecektir.
2.1. Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemlerini tartışır.
2.2. Sağlık hizmetlerinde ödeme biçimlerini tanır.
2.3. Devletin ve özel sektörün rolünü tanımlar.
3. Sağlık sistemleri ve politikalarını ekonomik açıdan karşılaştırabilecektir
3.1. Sağlık sistemlerindeki ekonomik politikaları yorumlar.
3.2. Sağlık sistemlerinin performans değerlendirmesini yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Sağlık-Hastalık Kavramları
2 2-Sağlık Hizmetleri
3 3-Sağlık Sistemleri
4 4-Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri
5 5-Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Biçimleri
6 6-Sağlık Hizmetlerinde “talep”
7 7-Sağlık Sektöründe Arz-Talep İlişkisi
8 8-Sağlıkta Fiyat-Değer İlişkisi
9 9-Neoliberal Politikalar ve Sağlık
10 10-Devletçi Politikalar ve Sağlık
11 11-Sosyal Sigorta, Özel Sigorta ve Sağlık
12 12-Hastalık Yükü: DALY, QALY Kavramları
13 13-Küreselleşme-Sağlık İlişkisi
14 14-Hayatın Tıplaştırılması
15
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Kaynaklar: 1-Culyer AJ (ed.). Encyclopedia of Health Economics. Elsevier, 2014. 2-Dewar DM. Essentials of health economics. Jones and Bartlett Publishers, 2010. 3-McPake B, Normand C. Health economics : an international perspective. Routledge, 2nd ed., 2008. 4-Phillips, CJ. Health economics : an introduction for health professionals. Blackwell Publishing, BMJ Books, 2005. 5-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. Sageya Yayınları, 2012. 6-Aktan CC, Saran U (ed.). Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi. Aura Kitapları, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu