Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan psikolojisine girişi anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Psikolojiyi, teorik ve pratik olarak iki açıdan ele almak olup, psikolojiye giriş niteliğinde teorik bilgilere değinilerek, gerek vaka örneklerinden, gerek de canlandırmalarla pratik olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Amaç ve İçeriğin verilmesi,2. Duyular, Algı ve Dikkat,3. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları,4. Dürtüler ve Güdüler & İletişim,5. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri,6. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I,7. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri,8. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri,9. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler,10. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları,11. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri,12. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri,13. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi,14. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Duyuların, algının ve dikkatin psikolojik süreçlerini tartışabilecektir.
1.1. Duyu ile algıların dil gelişimi üzerine etkisini açıklar.
1.2. Kişinin bilinçdışı süreçlerindeki algının rolünü betimler.
2.2. Düşünce sisteminde tutumların ve önyargıların hasta ile eczacı arasındaki ilişki üzerine nasıl bir etkisi olduğunu ifade eder.
3. Eczacı hasta ilişkisinin tedavi sürecine etkisini yorumlayabilecektir.
3.1. Eczacının hasta ya da hasta yakınlarının kişisel özelliklerini ve psikolojik durumlarını dikkate alır.
3.3. Bütünlüklü yaklaşımla tedavi sürecine hastayı, hasta yakınını ve doktorlarının da dâhil olduğu multidisipliner çalışmanın önemini yorumlar.
3.4. Eczacının, hastayla ya da hasta yakınıyla ilişkisinde psikolojik faktörlerin önemini tanımlar.
1.3. Dikkat eksikliğini tanımlamak için zekâ testlerinin işlevini açıklar.
2. İnsan yavrusunun psikoseksüel, psikososyal ve bilişsel gelişimini anlatabilecektir.
2.1. Kişiliğin nasıl oluştuğunu ve bu kişisel özelliklerin nasıl ölçülebileceğini anlatır.
2.3. Eczacının hastayla ilişkisinde hastanın ya da hasta yakınının tavırlarının normal ya da anormal olduğunu tanımlar.
3.2. Eczacı-hasta arasında doğru iletişim yollarının hangileri olduğunu gözlemler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Amaç ve İçeriğin verilmesi
2 2. Duyular, Algı ve Dikkat
3 3. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları
4 4. Dürtüler ve Güdüler & İletişim
5 5. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri
6 6. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I
7 7. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri
8 8. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri
9 9. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler
10 10. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları
11 11. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri
12 12. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri
13 13. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi
14 14. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu