Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL KİMYA 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını sağlayarak, ortaya çıkan kalitatif ve kantitatif sonuçları yorumlamak ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Atomlar, Moleküller ve İyonlar,2. Stokiyometri,3. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri,4. Gazlar ve Gaz Kanunları,5. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem,6. Kimyasal Bağlar,7. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri,8. Kimyasal Kinetik,9. Kimyasal Denge,10. Kimyasal Denge,11. Asitler ve Bazlar,12. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri,13. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya,14. Çekirdek Kimyası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.1.Maddeleri sınıflandırarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini yorumlar. 1 A
1. Maddeler ve sınıflandırılması; atom, molekül ve kimyasal formüller; maddesel dönüşümler ve kantitatif hesaplamalar; çözeltiler ve çözelti tepkimeleri konularını tartışabilecektir. 1, 15 A
1.2. Atom, molekül ve iyonları tanımlayarak, atomik özelliklerin periyodik olarak değişimini açıklar. 1 A
1.3. Bileşiklerin adlandırılması ve yüzde bileşimini ile formül hesaplamalarını gösterir. 1, 15 A
1.4. Çözelti derişimleri ve mol kavramı bazında yapılacak hesaplamaları yorumlar. 1, 15 A
2. Maddenin yapısının açıklanmasında temel model olan gazları kinetik kuram kapsamında karşılaştırabilecektir. 1, 15 A
2.1. Gazların çeşitli özelliklerini ve gaz yasalarını tartışır. 1 A
2.2. Gaz basıncını açılayarak gaz yasalarını yorumlar. 1 A
2.3. Kinetik kuramdaki sapmaları açıklayarak gerçek gazları yorumlar. 1, 15 A
3. Atomların genel özelliklerini elektron yapısı ve periyodik sistem üzerinden sınıflandırabilecektir. 1 A
3.1. Kuantum teorisi ve fotoelektrik olay kapsamında atomu açıklar. 1 A
3.2. Atomun elektron yapısını kuantum sayıları ile açılayarak atom orbitallerini yorumlar. 1 A
3.3. Periyodik çizelgede atomik özelliklerin değişimini nedenleri ile tartışır. 1 A
4. Genel olarak kimyasal denge ve özel olarak sulu çözeltilerdeki denge olaylarını tartışabilecektir. 1, 15 A
4.1. Denge kavramı, denge sabiti ve dengeye etki eden faktörleri yorumlar. 1, 15 A
4.2. Asit ve baz kavramı ve asit baz kuvvetini denge ile açıklar. 1, 15 A
4.3. Çözünürlük dengelerini ve çözünürlüğe etki eden etkileri tartışır. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Atomlar, Moleküller ve İyonlar
2 2. Stokiyometri
3 3. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri
4 4. Gazlar ve Gaz Kanunları
5 5. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem
6 6. Kimyasal Bağlar
7 7. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri
8 8. Kimyasal Kinetik
9 9. Kimyasal Denge
10 10. Kimyasal Denge
11 11. Asitler ve Bazlar
12 12. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri
13 13. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya
14 14. Çekirdek Kimyası
Kaynaklar
CHANG, R., Genel Kimya, (Çeviri: UYAR, T., AKSOY, S., İNAM, R.,) Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
AYDIN, A.O., SEVİNÇ, V., ŞENGİL, İ.A., Temel Kimya, Değişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 1 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 173
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu