Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOLOJİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Analjezik İlaçlar, Antiinflamatuvar İlaçlar, Anestezik İlaçlar, Sıvı-elektrolit ve Asit-Baz Dengesi bozukluklarının tedavisi için kullanılan ilaçlar ile Otonom Sinir Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem ilaçlarının farmakolojik özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Otakoidlere giriş, histamnin ve antihistaminikler,Endotelin ve NO/Araşidonik asit metabolitleri,Serotonin ve Renin-Anjiyotensin-Kinin ,Otonom sinir sistemine giriş ve parasempatomimetik ilaçlar,Parasempatolitik ilaçlar,Sempatomimetik ilaçlar ve gangliyon bloke edici ilaçlar,Antihipertansif ilaçlar ve diüretikler I,Antihipertansif ilaçlar ve diüretikler II,Konjestif kalp yetmezliği ve antianginal İlaçlar,10. Antihiperlipidemik İlaçlar,Antikoagülanlar ve antiaritmikler,Antitussifler, mukolitikler ve ekspektoranlar,Bronkodilatörler,Elektrolit ve asit-baz dengesizliği hastalıklarında kullanılan İlaçlar,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2 A, B, E
1.1.Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini özetler. 1, 12, 14, 2, 9 A, E
1.2.Bu ilaçların etki mekanizmalarını yorumlar. 1, 2, 3 A, E
1.3.Bu ilaçlara örnekler verir. 1, 2, 3 A, B, E
2.1.Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini özetler. 1, 2 A, E
2.2.Otonom sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 1, 2, 3 A, E
2.3.Otonom sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 18, 2, 3 A, B
1. Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları değerlendirebilecektir. 1, 2 A, E
2. Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, yan etki profillerini ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 1, 3 A, E
3. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, yan etki profillerini, kontrendikasyonlarını ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 1, 12, 14, 18, 2, 3 A, E
3.1. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini özetler. 1, 12, 14, 18, 2, 3, 9 A, E
3.2. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 1, 12, 14, 18, 2, 3 A, E
3.3. Kardiyovasküler sistem ilaçlarına örnekler verir. 1, 2 A, B, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Otakoidlere giriş, histamnin ve antihistaminikler
2 Endotelin ve NO/Araşidonik asit metabolitleri
3 Serotonin ve Renin-Anjiyotensin-Kinin
4 Otonom sinir sistemine giriş ve parasempatomimetik ilaçlar
5 Parasempatolitik ilaçlar
6 Sempatomimetik ilaçlar ve gangliyon bloke edici ilaçlar
7 Antihipertansif ilaçlar ve diüretikler I
8 Antihipertansif ilaçlar ve diüretikler II
9 Konjestif kalp yetmezliği ve antianginal İlaçlar
10 10. Antihiperlipidemik İlaçlar
11 Antikoagülanlar ve antiaritmikler
12 Antitussifler, mukolitikler ve ekspektoranlar
13 Bronkodilatörler
14 Elektrolit ve asit-baz dengesizliği hastalıklarında kullanılan İlaçlar,
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu