Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALİTİK KİMYA II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Analitik kimyanın ve elektrokimyanın temel prensiplerini yanında enstrümantal analiz teknikleri hakkında temel bilgileri öğreterek, öğrencilere nitel ve nicel kimyasal analizleri yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları,2. Elektrokimya,3. Yükseltgenme indirgenme titrasyonlarının uygulamaları,4. Potansiyometri,5. Potansiyometri uygulamaları,6. Elektrogravimetri ve kulometri,7. Voltametri,8. Spektrokimyasal metotlara giriş,9. Moleküler absorbsiyon spektroskopisi,10. Moleküler absorbsiyon spektroskopisi,11. Moleküler floresans spektroskopisi,12. Kromatografik metotlara giriş,13. Gaz kromatografi,14. Yüksek-performanslı sıvı kromatografi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kompleksleşme reaksiyonları ile bunların titrasyon işlemlerine uygulanmasını ve ortaya çıkan sonuçları tartışabilecektir. 1 A
1.1. Kompleks oluşum reaksiyonlarını titrasyon yöntemine uygular. 1 A
1.2. Bazı organik kompleksleştiricilerin reaksiyonunu açıklar. 1 A
1.3. EDTA titrasyon tekniğini ve analiz sonuçlarını yorumlar. 1, 15 A
2. Elektrokimyanın temel prensiplerini, yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarının elektrokimyasını ve elektrot potansiyellerini tartışabilecektir. 1, 15 A
2.1. Elektrokimyanın temel prensiplerini yorumlar. 1 A
2.2. Yükseltgenme indirgenme reaksiyonlarını elektrokimyasal olarak açıklar. 1, 15 A
2.3. Elektrokimyasal hücreleri ve elektrot potansiyellerini yorumlar. 1, 15 A
3. Yükseltgenme indirgenme titrasyon uygulamalarını ve bu yöntemde kullanılan maddelerin özelliklerini tartışabilecektir. 1 A
3.1. Yükseltgenme indirgenme titrasyon uygulamalarını yorumlar. 1, 15 A
3.2. Bu titrasyon tekniğinde kullanılan standart indirgen ve yükseltgen maddelerin özelliklerini açıklar. 1 A
4. Potansiyometrinin temel ilkelerini, potansiyometride kullanılan elektrotları ve potansiyometrik titrasyon uygulamalarını tartışabilecektir. 1, 15 A
4.1. Potansiyometrinin temel ilkelerini açıklar. 1, 15 A
4.2. Potansiyometrik titrasyon uygulamalarını ve hesaplamaları yorumlar. 1, 15 A
5. Elektrogravimetri, kulometri ve voltametrinin temel ilkeleri ile elektrogravimetrik, kulometrik ve voltametrik yöntemleri tartışabilecektir. 1, 15 A
5.1. Elektrogravimetri ve kulometrinin temel ilkelerini yorumlar. 1 A
5.2. Hücre potansiyeline akımın etkisini açıklar. 1, 15 A
5.3. Elektrogravimetrik ve kulometrik yöntemleri yorumlar. 1 A
5.4. Doğrusal taramalı voltametri, puls polarografik ve voltametrik metotlar ile sıyırma metotları açıklar 1 A
6. Spektrokimyasal metotların temelin oluşturan elektromagnetik ışıma, elektromagnetik spektrum, ışının absorblanması ve emisyonu konularını tartışabilecektir. 1 A
6.1. Elektromagnetik ışımanın genel özelliklerini açıklar. 1 A
6.2. Elektromagnetik spektrum, ışının absorblanması ve emisyonunu yorumlar. 1 A
7. Moleküler absorbsiyon spektroskopisi ile moleküler floresans spektroskopisinin temel ilkelerini ve uygulama tekniklerini tartışabilecektir. 1 A
7.1. Ultraviyole ve görünür bölge moleküler absorbsiyon spektroskopisi ile infrared spektroskopisini açıklar. 1 A
7.2. Moleküler floresansın teorisini ve floresans metotlarının uygulamalarını yorumlar. 1 A
8. Kromatografik metotların temel ilkeleri ve gaz kromatografi uygulamaları ile yüksek-performanslı sıvı kromatografi metotlarının uygulamalarını tartışabilecektir. 1 A
8.1. Gaz kromatografi kolonları ve gaz-sıvı kromatografi uygulamalarını açıklar. 1 A
8.2. Yüksek performanslı dağılma, adsorbsiyon, iyon-değişimi ve boyut-ayırıcı kromatografi yöntemlerini açıklar. 1 A
8.3. Yüksek performanslı sıvı kromatografinin gaz-sıvı kromatografi ile karşılaştırılması, süper kritik akışkan kromatografi ve düzlemsel kromatografiyi yorumlar. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Kompleksleşme reaksiyonları ve titrasyonları
2 2. Elektrokimya
3 3. Yükseltgenme indirgenme titrasyonlarının uygulamaları
4 4. Potansiyometri
5 5. Potansiyometri uygulamaları
6 6. Elektrogravimetri ve kulometri
7 7. Voltametri
8 8. Spektrokimyasal metotlara giriş
9 9. Moleküler absorbsiyon spektroskopisi
10 10. Moleküler absorbsiyon spektroskopisi
11 11. Moleküler floresans spektroskopisi
12 12. Kromatografik metotlara giriş
13 13. Gaz kromatografi
14 14. Yüksek-performanslı sıvı kromatografi
Kaynaklar
[1] Kılıç, E., Köseoğlu, F., (Çeviri editörleri), (Skoog, D. A., West, D. M., Holler F.J., Crouch, S.R.,) Analitik Kimya, Cilt 1, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2009. [2] Kılıç, E., Köseoğlu, F., (Çeviri editörleri), (Skoog, D. A., West, D. M., Holler F.J., Crouch, S.R.,) Analitik Kimya, Cilt 2, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2009.
[3] Gündüz, T. Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Gazi Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu