Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA I 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikroskopik inceleme ile aktif maddeleri glikozit ve fenolik bileşikler olan bitkisel drogların tanımlanması, tıbbi bitkilerde bulunan biyoaktif fenolik maddelerin kimyasal yöntemlerle teşhisi ve glikozitlerin miktar tayinini yapmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 3,4- Drogların mikroskobik incelenmesi 4,5- Drogların mikroskobik incelenmesi 5,6- Drogların mikroskobik incelenmesi 6,7- Ince Tabaka Kromatografisi Uygulaması,8- Flavon teşhisi,9- Bioflavonoid Eldesi,10- Antrakinon teşhisi,11- Tanen teşhisi,12- Siyanogenetik Glikozit Teşhisi,13- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi,14- Saponin miktar tayini; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
2. Özel kimyasal reaksiyonlar yardımı ile bitkilerin ve drogların etkin maddelerini tanır. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
2.1. İndirgeme, türev hazırlama, asit-baz reaksiyonları gibi reaksiyonlar yardımıyla bitki ve droglardaki etkin maddeleri ve sınıflarını saptayabilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
2.2. Deoksioz teşhis reaksiyonları kullanarak bitki ve droglarda kardiyotonik glikozit olup olmadığını teşhis edebilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3. Kromatografi ve benzeri teknikleri kullanıp bitki ve droglarda bulunan etkin maddeleri kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapabilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1. Mikroskobu kullanarak drog teşhisi yapabilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1.1. Drogları karakteristik doku, kristal, örtü tüyü, vb. gibi mikroskobik yapılar yardımı ile tanır. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1.2. Tanımlanan droglarda mikroskobik yapıları inceleyerek katıştırma olup olmadığını anlar. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki etkin maddeleri ayrıştırır, plak üzerinde belirteç yardımı ile teşhis edebilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3.2. Özel tüketme teknikleri kullanarak bitkisel materyelden etkin madde elde edip, miktar tayini yapabilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1- Drogların mikroskobik incelenmesi 1
2 2- Drogların mikroskobik incelenmesi 2
3 3- Drogların mikroskobik incelenmesi 3
4 4- Drogların mikroskobik incelenmesi 4
5 5- Drogların mikroskobik incelenmesi 5
6 6- Drogların mikroskobik incelenmesi 6
7 7- Ince Tabaka Kromatografisi Uygulaması
8 8- Flavon teşhisi
9 9- Bioflavonoid Eldesi
10 10- Antrakinon teşhisi
11 11- Tanen teşhisi
12 12- Siyanogenetik Glikozit Teşhisi
13 13- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi
14 14- Saponin miktar tayini
Kaynaklar
Farmakognozi Uygulama I Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu